"Thúc đẩy hệ thống chính trị hành động vì quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân"

11:53, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Ông: ĐẶNG NGỌC HUY
 
Sinh ngày: 25.12.1975
 
Quê quán: Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
 
Nơi ở hiện nay: Nhà khách T50, số 142, đường Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 
Dân tộc: Kinh
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật chuyên ngành Luật Kinh tế
 
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Cạnh tranh so sánh
 
Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Chức vụ hiện tại: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi
 
Tôi rất vui mừng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề cử, được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi hiệp thương thống nhất giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại Đơn vị bầu cử số 1 tại huyện Bình Sơn. Đây vừa là vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
 
Với vị trí, kinh nghiệm và mối quan hệ quá trình công tác của bản thân, khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung ưu tiên vào các nhóm nhiệm vụ trong tâm sau:
 
- Thứ nhất, một trong những yêu cầu đang đặt ra trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải được sớm triển khai trong thực tiễn và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phươngnhư vậy mới hợp lý, hợp tình, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Do vậy, việc “gắn bó mật thiết, gần gũi, lắng nghe ý kiến cử tri” sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, đi thực tế cơ sở, tiếp công dân trong quá trình công tác để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri quan tâm để kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết; đồng thời làm cơ sở thảo luận, góp ý kiến hoàn thiện thể chế, đồng bộ hệ thống pháp luật, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ở tỉnh để tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã xác định...
 
- Thứ hai, tích cực nghiên cứu, đề xuất và cùng Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Cụ thể:
 
+ Huy động nguồn lực tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động. Tăng cường thu hút nhiều dự án đầu tư, chú trọng các dự án chế tạo, chế biến gắn với thế mạnh phát triển lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh, hình thành chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, giải quyết hiệu quả đầu ra cho nông sản,…
 
+ Phát triển du lịch mang bản sắc, đặc trưng riêng của Quảng Ngãi. Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, khai thác tài nguyên biển hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia… Tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biển đảo
 
+ Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa,.. Phát triển sự nghiệp giáo dục; nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
+ Tham gia xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho trí thức trẻ phát huy trí tuệ, đóng góp sức lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước và tỉnh nhà; ưu tiên giải quyết việc làm cho người nghèo, cho thanh niên và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường…
 
- Thứ ba, tập trung thúc đẩy cải cách hành chính; trong đó, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh;
 
- Thứ tư, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phòng, chống thiên tai, bão lũ; ứng phó đối với biển đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại.
 
- Thứ năm, kiến nghị, yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung xử lý, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc…
 
- Thứ sáu, Chú trọng công tác triển khai thực hiện công tác giám sát, đặc biệt là giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
- Thứ bảy, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ra sức nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, đem lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
 
Tôi nghĩ các vấn đề trên là cơ bản, thiết thực cần quan tâm trong thời gian đến. Sự tín nhiệm của cử tri là động lực hết sức to lớn để tôi tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực sự gương mẫu, thực hành tiết kiệm; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không tham nhũng, lãng phí,… để không làm giảm sự tín nhiệm của cử tri, không phụ tình cảm sâu nặng của Đảng bộ tỉnh và nhân dân Quảng Ngãi đối với bản thân tôi./.
 
.