Đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam
10:07, 05/12/2023
Gần 40 năm qua kể từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó có việc bảo đảm nhân quyền góp phần ổn định và phát triển bền vững đất nước. Việt Nam cũng là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và luôn được đánh giá là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
.
XEM NHIỀU
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo
  (Báo Quảng Ngãi)- Đoàn kết tôn giáo là một nội dung nổi bật và xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Người khẳng định, đoàn kết tôn giáo là nhằm mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
  .
 • Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  (Báo Quảng Ngãi)- Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan có quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề cấp thiết trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có nhiệm vụ “Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[1].
  .
 • Tuổi trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
  Tuổi trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
  (Báo Quảng Ngãi)- Bằng sự sáng tạo, nhạy bén, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chủ động phát huy lợi thế của mạng xã hội để tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
  .
 • Bảo vệ chính trị nội bộ làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
  Bảo vệ chính trị nội bộ làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
  Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Trong suốt 93 năm qua, Đảng ta đã rất chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài.
  .
 • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  (Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hiện nay, huyện Mộ Đức đã và đang đổi mới nội dung, đa dạng các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
  .
 • Bảo vệ chính trị nội bộ làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
  Bảo vệ chính trị nội bộ làm cho các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh
  Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Trong suốt 93 năm qua, Đảng ta đã rất chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài.
  .
 • Quy hoạch nhân sự: Công khai, minh bạch là liều thuốc rất mạnh
  Quy hoạch nhân sự: Công khai, minh bạch là liều thuốc rất mạnh
  Nếu có đội ngũ cán bộ cấp chiến lược thực sự tinh hoa thì sẽ thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Ngược lại, đội ngũ cán bộ này yếu kém sẽ làm giảm, thậm chí kéo lùi sự phát triển của đất nước.
  .
 • Công tâm, khách quan trong đánh giá, lựa chọn cán bộ
  Công tâm, khách quan trong đánh giá, lựa chọn cán bộ
  Gây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tài, có đức và trong sạch, vững mạnh là yêu cầu tất yếu bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đồng thời là mong muốn chung của nhân dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, chúng ta liên tiếp chứng kiến nhiều bài học đau xót về công tác cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong nhân dân.
  .
 • Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
  Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
  (Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Tư Nghĩa xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài nhằm góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
  .
 • Trà Bồng chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
  Trà Bồng chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 
  (Báo Quảng Ngãi)- Huyện ủy Trà Bồng đã lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35).
  .
 • Văn hóa nêu gương trong Đảng
  Văn hóa nêu gương trong Đảng
  (Báo Quảng ngãi)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện nói đi đôi với làm và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền, nói ít làm nhiều, nói được làm được. Tránh thói ba hoa, chống thói nói một đằng làm một nẻo.
  .
 • Ngăn chặn biểu hiện tiêu cực của "tư duy nhiệm kỳ"
  Ngăn chặn biểu hiện tiêu cực của "tư duy nhiệm kỳ"
  Tư duy nhiệm kỳ là vấn đề không mới song ở mỗi thời kỳ lại có biểu hiện, diễn biến đa dạng, xuất hiện không ít hạn chế, gây ra lực cản, tác động tiêu cực đến sự vận động, phát triển của xã hội. Thực tế này đòi hỏi cần phải thường xuyên nhận diện, đấu tranh để ngăn chặn và hạn chế các biểu hiện không lành mạnh của tư duy nhiệm kỳ.
  .
 • Phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
  Phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
  (Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta luôn coi trọng công tác cán bộ, xem đây là nhiệm vụ then chốt, sống còn của Đảng.
  .