Phát huy tinh thần “học để làm việc”
09:57, 26/02/2024
(Báo Quảng Ngãi)- Trong giai đoạn hiện nay, tình hình phát triển đất nước đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vì thế, đào tạo, bồi dưỡng và thực hành “tự học, thực học, học tập suốt đời” là một trong những giải pháp quan trọng.
.
XEM NHIỀU