Cập nhật lúc: 14:26, 02/09/2013 [GMT+7]
.

Công ty Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung, hỏi:

Công ty Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung, hỏi:

 a)Khi sử dụng Hóa đơn xuất khẩu trong phầm mền hóa đơn tự in có phải thông báo với cơ quan thuế hay không?

b)Trước đây Công ty lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa xuất khẩu, nay theo quy định phải hủy hóa đơn GTGT và lập lại hóa đơn xuất khẩu thì có phải lập biên bản hay không? Khi lập lại hóa đơn xuất khẩu thì kê khai và điều chỉnh như thế nào?
    
c)Chứng từ thanh toán qua ngân hàng sau thời gian phát hành hóa đơn thì kê khai khấu trừ thuế đối với hóa đơn này như thế nào?   

d)Đề nghị bổ sung mẫu Kê khai Phí Bảo vệ môi trường trong phần mềm hỗ trợ khai thuế.   


Trả lời:
           
a)Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thì:

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b)Theo hướng dẫn tại công văn số 6421/BTC-TCT ngày 22/5/2013 của Bộ Tài chính về việc xử lý hóa đơn GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài, Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa nắm bắt kịp thời thay đổi quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nên vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu, thì nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì: doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn GTGT đã xuất, đồng thời lập lại hóa đơn xuất khẩu và thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung theo quy định.

Theo đó Doanh nghiệp không phải lập biên bản khi thực hiện hủy hóa đơn GTGT đã xuất để lập lại hóa đơn xuất khẩu. Việc kê khai điều chỉnh thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

c) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì: Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ.

Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Khi có chứng từ thanh toán qua ngân hàng Công ty được khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

d) Phần mền hỗ trợ kê khai thuế 3.1.6 đã có mẫu tờ khai Phí Bảo vệ môi trường  trong mục Phí, lệ phí, đề nghị các Công ty tra cứu để kê khai./.
 

Cục Thuế Quảng Ngãi

.