Cập nhật lúc: 20:13, 26/12/2016 [GMT+7]
.

Các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể: Đẩy mạnh cải cách hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Theo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong giai đoạn 2016-2020, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.         

TIN LIÊN QUAN

Thời gian qua, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đối với công tác CCHC đã có sự đổi mới về nhiều mặt, qua đó nâng cao đáng kể hiệu quả giải quyết công vụ, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc  

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể nói chung, hoạt động xây dựng, ban hành văn bản của Đảng nói riêng đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình. Hầu hết các văn bản được ban hành phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm tính khả thi. Các phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức đều được xem xét, xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, đúng quy định.  

Báo Quảng Ngãi ứng dụng hệ thống quản lý tòa soạn chuyên nghiệp qua Inews mang lại hiệu quả cao.
Báo Quảng Ngãi ứng dụng hệ thống quản lý tòa soạn chuyên nghiệp qua Inews mang lại hiệu quả cao.


Trình độ của đội ngũ CB, CCVC ở các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Theo số liệu thống kê của  Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong tổng số hơn 1.200 CB, CCVC ở các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể có 2 tiến sĩ, gần 10% có trình độ thạc sĩ; gần 77% trình độ đại học; khoảng 40% có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị, 21% trình độ trung cấp lý luận chính trị. Từ năm 2010 đến nay, các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh đã cử 987 lượt CB, CCVC đi đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đồng thời rà soát, bổ sung và thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới. Ngoài ra, các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể đã thực hiện tinh giản biên chế 61 CB, CCVC.

Bên cạnh đó, công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền công vụ ở các cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả giải quyết công vụ, tiết kiệm đáng kể ngân sách và thời gian giải quyết các thủ tục. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị tiết kiệm từ 5-7% nguồn kinh phí tự chủ, trong đó một phần do tiết kiệm biên chế; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, kinh phí và đảm bảo an toàn thông tin. Đến nay, trên 80% các cơ quan Đảng từ tỉnh đến huyện ứng dụng gửi nhận văn bản, xử lý công văn trên môi trường mạng; đã xây dựng hệ thống kết nối vào mạng thông tin diện rộng của Đảng trong các cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở...

Bất cập cần khắc phục

Tuy nhiên, thực tế cho thấy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận và các đoàn thể còn có mặt hạn chế về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện, đề xuất cơ chế, chính sách... Hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi chưa đủ sức giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh; tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chức năng còn chồng chéo. Thực hiện tự chủ về kinh phí và biên chế hoạt động hành chính của một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Các đơn vị sự nghiệp chưa chủ động khai thác nguồn thu mà còn trông chờ chủ yếu vào ngân sách nhà nước. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước còn lớn. Công tác cải cách hành chính chưa được quan tâm đúng mức...

Những hạn chế nói trên đặt ra trách nhiệm đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, của tập thể lãnh đạo các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh cần sớm có giải pháp khắc phục, nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó cần phải chú trọng sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC; xây dựng cơ chế, chính sách; đổi mới công tác quản lý và sử dụng ngân sách.                 

Theo đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể giai đoạn 2016-2020, sẽ tăng cường việc gửi nhận văn bản trong hệ thống qua mạng nội bộ; rà soát, sửa đổi, bổ sung, giảm bớt một số quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, nâng ngạch cán bộ, công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể. Phấn đấu đến năm 2020, thực hiện tinh giản 15% biên chế theo định mức được giao. Đến cuối năm 2020, thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố và trưởng ban mặt trận đạt trên 50%...

         
Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ    

      

.
.