Triển khai đợt sinh hoạt về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

11:17, 20/03/2024
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Cụ thể là tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo  tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

 Khẳng định vai trò, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc; khẳng định đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, những thành tựu vĩ đại của cách mạng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác lịch sử Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, của Đảng bộ, nhân dân Quảng Ngãi và các cấp, ngành, địa phương, cơ sở. Bảo đảm truyền tải đầy đủ, sâu sắc nội dung bài viết, chân thực, có sức lan tỏa, lôi cuốn đối với mọi tầng lớp nhân dân.

Liên hệ sâu sát, phù hợp với truyền thống cách mạng vẻ vang, những sự kiện lịch sử tiêu biểu, thành tựu nổi bật của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương, cơ quan, đơn vị trong 94 năm tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới, xây dựng, phát triển quê hương...

PV
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Xuất bản lúc: 11:17, 20/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.