Cập nhật lúc: 22:27, 25/01/2018 [GMT+7]
.

Tập trung thực hiện Nghị quyết 19 của Hội ghị Trung ương 6


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được “dự báo” là sẽ rất khó khăn, vì động chạm đến việc làm và lợi ích của một bộ phận cán bộ, viên chức, người lao động, đây là những đối tượng đầu tiên được tinh giản hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

TIN LIÊN QUAN

Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được xem là nhiệm vụ quan trọng, nhưng vô cùng khó khăn, vì không chỉ liên quan đến tổ chức mà còn "chạm đến" từng con người cụ thể và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến các nhóm lợi ích. Cùng với cả nước, tỉnh ta đã đặt quyết tâm thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 19. Tính đến cuối tháng 12.2017, toàn tỉnh có 333 đơn vị sự nghiệp công lập (có 282 đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; 44 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và 7 đơn vị tự đảm  bảo chi thường xuyên).

Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: TL
Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: TL


Trong những năm qua, các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, lĩnh vực, đáp ứng chức năng cơ bản trong quá trình phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, việc phân cấp quản lý nhà nước về đơn vị sự nghiệp chưa thống nhất, còn chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ (như lĩnh vực đào tạo nghề, bảo trợ xã hội, y tế). Công tác phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế sự nghiệp theo phân cấp quản lý còn nhiều bất cập, có những nơi chưa sát với thực tiễn chức năng nhiệm vụ, với nhu cầu vị trí việc làm; chất lượng, hiệu quả công việc của viên chức, người lao động chưa cao...

Có thể nói, việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là nhằm đổi mới toàn diện; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Trên cơ sở đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, năm 2017, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 17 đơn vị (3 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 9 đơn vị sự nghiệp y tế; 1 đơn vị sự nghiệp văn hóa và 4 đơn vị sự nghiệp khác).

Theo kế hoạch, năm 2018, 100% đơn vị sự nghiệp triển khai cơ cấu viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm được phê duyệt. Đến năm 2020, chuyển ít nhất 10 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên. Từ năm 2021 đến năm 2025, tiếp tục chuyển ít nhất 10 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên. Đồng thời, số biên chế giảm do sắp xếp tổ chức là 224 biên chế; biên chế giảm do chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên là 1.019 biên chế. Theo lộ trình, đến năm 2025, tổng số biên chế giảm trong toàn tỉnh khoảng 1.547 biên chế.

Việc ban hành Nghị quyết 19 đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Trung ương về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong giai đoạn mới. Đây cũng là mong mỏi, kỳ vọng của người dân cả nước nói chung và nhân dân trong tỉnh nói riêng khi nghị quyết đi vào cuộc sống.

THANH THUẬN


 

.
.