Cập nhật lúc: 06:41, 22/12/2017 [GMT+7]
.

Tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6


(Báo Quảng Ngãi)- Trọng tâm của công tác xây dựng Đảng trong năm 2018 được Tỉnh ủy xác định là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

TIN LIÊN QUAN

Tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ đã được tổ chức thực hiện từ nhiều năm nay, nhưng rất khó khăn và phức tạp, vì liên quan và ảnh hưởng trực tiếp tới từng tổ chức, đơn vị và mỗi CB, CCVC trong cả hệ thống chính trị. Đối với Quảng Ngãi, trong những năm qua, việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đạt được một số kết quả bước đầu.

Tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị sẽ được Tỉnh ủy quyết tâm thực hiện trong năm 2018.
Tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị sẽ được Tỉnh ủy quyết tâm thực hiện trong năm 2018.


Tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong tỉnh vẫn còn cồng kềnh, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong hệ thống chính trị còn chồng chéo, trùng lắp, cơ cấu chưa hợp lý; tổ chức bộ máy của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới.

Tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó ở các cơ quan, đơn vị chưa hợp lý; cơ cấu CB, CCVC còn nhiều bất cập; lao động phục vụ gián tiếp nhiều, nhưng lại thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm...

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, cũng đã xác định chủ đề của năm 2018 là "Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”.

Trong đó, trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 với mục tiêu từ nay đến năm 2021, mỗi năm giảm ít nhất 2,5% biên chế trong cả hệ thống chính trị. Quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết18 theo hướng không để chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; không nhất thiết cấp trên có cơ quan, tổ chức nào thì cấp dưới có cơ quan, tổ chức đó và ngược lại. Tập trung giảm đầu mối, giảm các khâu trung gian trong các cơ quan của hệ thống chính trị; giảm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; khắc phục sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban của Sở với các đơn vị sự nghiệp.

Quan điểm của tỉnh là, việc gì doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tự quản tốt hơn thì cơ quan nhà nước không làm; giảm cấp phó, giảm bộ phận phục vụ gián tiếp; tăng biên chế có chuyên môn sâu, trực tiếp nghiên cứu, làm việc theo ngành, lĩnh vực.

Để làm được điều này, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần rà soát, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ; xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân. Đồng thời, khuyến khích và phát huy sự năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương trong việc rà soát, xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với việc cơ cấu lại. Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC phù hợp với chức danh, vị trí việc làm. Mỗi CB, CCVC đều phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chức danh; quy định cụ thể các nhiệm vụ cần phải làm và phải được kiểm tra, đánh giá số lượng, chất lượng sản phẩm đầu ra.

Thi tuyển công chức tỉnh năm 2017.
Thi tuyển công chức tỉnh năm 2017.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho rằng, việc tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là vấn đề rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì liên quan trực tiếp đến phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt là, liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của CB, CCVC và người lao động. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích của toàn dân lên trên hết, Tỉnh ủy sẽ tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18 của Trung ương.

Thực tế cho thấy, bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhiều người yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức là lực cản của sự phát triển. Đảng có chủ trương và thực tiễn đòi hỏi, cũng như mong muốn của nhân dân, cử tri, tỉnh sẽ quyết tâm, kiên trì thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết thêm, nếu chúng ta vào cuộc mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện và thực hiện có hiệu quả sẽ trở thành cơ hội, điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Ngược lại, nếu chủ quan, ngại thay đổi, ngại va chạm, làm không đến nơi đến chốn sẽ trở thành lực cản, điểm nghẽn cho sự phát triển.  

Bài, ảnh: Thanh Thuận
            
 

.
.