Cập nhật lúc: 18:19, 16/01/2018 [GMT+7]
.

Đưa Nghị quyết Trung ương 6 vào cuộc sống


(Báo Quảng Ngãi)- Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Để đưa Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đi vào cuộc sống, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã và đang tổ chức quán triệt, triển khai nhiều phần việc, với quyết tâm cao nhất...

TIN LIÊN QUAN


Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức báo cáo nhanh kết quả và triển khai, quán triệt tinh thần của Hội nghị Trung ương 6 và các Nghị quyết hội nghị. Thường trực Tỉnh ủy giao cho các cơ quan tham mưu giúp việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tổ chức thực hiện nghị quyết.

 

Các đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.
Các đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.
Thực hiện Hướng dẫn số 51 của Ban Tuyên giáo Trung ương,  Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 108 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6; đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức học tập các nghị quyết để toàn thể CB,CCVC nhận thức đầy đủ hơn về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong quá trình thực hiện nghị quyết...

“Từ kinh nghiệm thực tiễn, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết đã đề ra, mỗi cơ quan, đơn vị phải triển khai thực hiện nghị quyết cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương mình. Việc nào đã rõ, đã chín thì kiên quyết làm ngay, việc nào chưa rõ, phức tạp thì nghiên cứu, mạnh dạn cho làm thí điểm rồi tổng kết, nhân rộng”.
 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy LÊ VIẾT CHỮ nhấn mạnh
Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, đến tháng 1.2018, tất cả đảng viên, CB,CCVC của chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị phải được học tập nghị quyết. Trong quý I.2018, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề và triển khai chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cấp trên về nội dung của các nghị quyết với nội dung, hình thức phù hợp. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung nghị quyết với các hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp. Các cấp ủy chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền rộng rãi nghị quyết trong nhân dân...

Tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, cho rằng: Các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 là những quyết sách rất quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, là sự cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nghị quyết tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của đông đảo đội ngũ CB,CCVC, người lao động và nhân dân, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết sẽ góp phần tích cực vào quá trình phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề lớn, quan trọng, nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến vấn đề vị trí việc làm, lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín, cho rằng: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh năm 2018. Trong đó, có 2 nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ, đó là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp, một số đơn vị tỉnh... Việc xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả là một vấn đề lớn, nên không phải chỉ có làm trong thời gian ngắn mà cần có những bước đi, lộ trình cụ thể.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức đã tham mưu Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết liên quan đến tổ chức cán bộ. Tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết một cách hết sức sát thực để làm sao triển khai có hiệu quả. Trước mắt, nhiệm vụ trọng tâm được triển khai trong năm 2018 là "Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 theo hướng không để chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Tập trung giảm đầu mối, giảm các khâu trung gian trong các cơ quan của hệ thống chính trị; giảm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; khắc phục sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, ban của sở với các đơn vị sự nghiệp...


Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.