Chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp

02:07, 30/07/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 9.7, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 214 thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo kế hoạch, việc quán triệt Chỉ thị 35, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy phải hoàn thành trước ngày 15.8.2019.
TIN LIÊN QUAN

Để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Tỉnh ủy yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm hiệu quả, an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.
 
Công tác phát triển đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 ước đạt chỉ tiêu đề ra. Trong ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn.
Công tác phát triển đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 ước đạt chỉ tiêu đề ra. Trong ảnh: Lễ kết nạp đảng viên mới ở Đảng bộ Trường THPT Trần Quốc Tuấn.
 
Đối với công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025, phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ; đồng thời, cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín.
Theo kế hoạch, trước ngày 31.8.2019, các địa phương, đơn vị phải báo cáo (ước thực hiện) kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm đến để phục vụ cho việc Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thời gian tiến hành đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ, chi bộ cơ sở phải hoàn thành trước ngày 30.6.2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31.8.2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX hoàn thành trước ngày 31.10.2020.
Đại hội đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở thực hiện 4 nội dung là: Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đại biểu hoặc đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên...

Việc tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thanh Tùng cho biết: Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tổ chức xây dựng Đảng, Ban tổ chức Tỉnh ủy sẽ tích cực tham mưu, chuẩn bị các nội dung thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, sẽ chú trọng công tác nhân sự cho đại hội đảng các cấp, về tiêu chuẩn cấp ủy viên, độ tuổi tham gia cấp ủy khóa mới...

Khẳng định việc tổ chức thành công của đại hội đảng bộ cấp mình có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cần lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các Văn kiện đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên.
 
Báo cáo của ban chấp hành đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng...  

Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 

.