Cập nhật lúc: 10:41, 16/10/2018 [GMT+7]
.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang


(Báo Quảng Ngãi)- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp...

TIN LIÊN QUAN


Thời gian qua, UBKT các cấp đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác KT, GS, nhất là quy chế làm việc của UBKT về KT, GS việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; quy định về chế độ KT, GS công tác cán bộ...

Qua đó, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS và kỷ luật của Đảng giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện tốt chương trình KT, GS hằng năm.

 

 Đại diện UBKT Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.          Ảnh: BÁ SƠN
Đại diện UBKT Trung ương trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Ảnh: BÁ SƠN


Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành KT, GS 2.184 lượt tổ chức đảng, 2.856 lượt đảng viên. Trong đó, KT, GS việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và trách nhiệm của người đứng đầu...; KT, GS theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở 83 tổ chức đảng, 200 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng ở 807 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 451 tổ chức đảng, 377 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng đối với 749 lượt tổ chức đảng. Qua đó, xem xét, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật 536 đảng viên, 8 tổ chức đảng. UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm, khuyết điểm qua kết luận kiểm tra, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và có tính răn đe, giáo dục cao hơn...

Những kết quả trên đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Cụ thể là, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức độ khá. Tổng sản phẩm (GRDP) năm sau tăng hơn năm trước từ 1,3 - 5%, vượt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ chiếm tỷ lệ cao. GRDP bình quân đầu người trên 2.300 USD/người. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Số tổ chức đảng yếu kém dưới 1,08%, đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,53%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng vẫn còn những hạn chế. Đó là, chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KT, GS chưa đồng bộ. Một số cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện KT, GS chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ đề công tác trọng tâm của tỉnh. Một số lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm chưa được kiểm tra đúng mức, như công tác tổ chức, cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức...

Năm 2018 và những năm tiếp theo, công tác kiểm tra cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Trước hết, các cấp ủy, UBKT các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, KT, GS việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình đã đề ra, nhằm chỉ rõ việc thực hiện được và chưa được, để thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

 Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy trồng cây tại Nhà lưu niệm đồng chí Trần Kiên.         Ảnh: T.L
Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy trồng cây tại Nhà lưu niệm đồng chí Trần Kiên. Ảnh: T.L


Thứ hai, thời gian qua, ở Trung ương và tỉnh đã thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt công tác KT, GS, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, khuyết điểm. Do vậy, cấp huyện, cấp cơ sở cũng cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để tạo sự đồng bộ trong thực hiện KT, GS. UBKT Tỉnh ủy cần tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên ở cấp cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm...

Thứ ba, tăng cường KT, GS việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Vì qua theo dõi các vụ việc gần đây cho thấy, nội dung vi phạm phổ biến là việc xây dựng và thực hiện không đúng quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Tập trung chủ yếu vào các nội dung sau: Quy chế làm việc xác định không đúng thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và thường trực cấp ủy, nhất là việc "ngộ nhận" thường trực cấp ủy là một cấp lãnh đạo, do đó thường trực cấp ủy được ủy quyền và quyết định nhiều vấn đề vượt quyền. Thực hiện không nghiêm túc quy chế làm việc. Có nội dung thuộc thẩm quyền của cấp ủy, nhưng ban thường vụ cấp ủy quyết định, hoặc thuộc thẩm quyền của ban thường vụ cấp ủy nhưng thường trực cấp ủy lại quyết định. Trong thực hiện quy chế làm việc, có hiện tượng lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân.

Thứ tư, tăng cường KT, GS tổ chức đảng trong việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đảng. Bởi có một số tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thực hiện không nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng. Nội dung sinh hoạt chưa thực hiện đúng chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Thứ năm, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10.5.2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường KT, GS việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

Thứ sáu, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong công tác KT, GS của Đảng để tránh việc một số cấp ủy "khoán trắng" việc kiểm tra, giám sát cho UBKT. Cấp ủy các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.../. 

.
.