Cập nhật lúc: 20:09, 04/02/2017 [GMT+7]
.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan Đảng, là nội dung quan trọng trong tổng thể chương trình CCHC của hệ thống chính trị, nhằm góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng...

TIN LIÊN QUAN

Thực hiện Kết luận số 135, ngày 8.12.2011 của Tỉnh ủy khóa XVIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thường xuyên rà soát, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục, quy định có liên quan không còn phù hợp và bổ sung thủ tục mới. Trong giai đoạn 2010 - 2015, đã có 1.067 thủ tục hành chính (TTHC) được rà soát, đơn giản hóa, tạo thuận lợi hơn cho các tổ chức, người dân đến giải quyết công việc.

Cán bộ, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn giải quyết TTHC cho người dân.
Cán bộ, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn giải quyết TTHC cho người dân.


Cải cách TTHC và kiểm soát TTHC có bước chuyển theo hướng công khai, minh bạch, khắc phục dần sự rườm rà, bất hợp lý. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại” đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng... Tổ chức bộ máy hành chính các cấp được củng cố, kiện toàn, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Công vụ, công chức, tài chính công có bước đổi mới; công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ cán bộ, công chức được chú trọng. Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết TTHC được tăng cường. Ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bước đầu khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị. Việc phân cấp, ủy quyền cho các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc chủ động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời tạo sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành cũng như tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong công tác quản lý... Khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại và rút ngắn thời gian giải quyết công việc của tổ chức và công dân...

Các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch. TTHC sau khi công bố đã đăng nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đồng thời đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trang thông tin các huyện, thành phố, các sở, ban ngành của tỉnh để người dân biết và thực hiện. Qua đó góp phần hạn chế tình trạng nhũng nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. Hoạt động kiểm soát TTHC được tăng cường đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai phạm như để hồ sơ quá hạn, tự ý yêu cầu người dân, doanh nghiệp thêm giấy tờ ngoài quy định...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC còn một số hạn chế, yếu kém. Các cấp ủy cần xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 5.12.2016  của Tỉnh ủy, khóa XIX về CCHC, nhất là cải cách TTHC của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, nhằm khắc phục các tồn tại như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ; chất lượng, tính khả thi của một số văn bản chưa cao. Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành cơ chế chính sách chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Một số nơi thực hiện mô hình cơ chế một cửa chưa đạt yêu cầu, còn hình thức; thủ tục vẫn rườm rà, gây bức xúc trong nhân dân...

Việc khắc phục những tồn tại nêu trên sẽ góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Gắn việc thực hiện CCHC với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác và trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu.

Bài, ảnh: Bá Sơn

 

.
.