Tự phê bình và phê bình theo NQTƯ 4: Cần thực hiện nghiêm các quy định, điều lệ Đảng

Thứ Ba, 08:45, 07/08/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa X, XI), trong đó dư luận đang đặc biệt quan tâm đến tính hiệu quả của Nghị quyết số 12 (NQ12) tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 

TIN LIÊN QUAN


 Các cấp ủy trong toàn Đảng đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động để thống nhất thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó đáng chú ý là việc góp ý tự phê bình và phê bình cho tập thể cấp ủy, ban cán sự, đảng đoàn và các cá nhân là người đứng đầu trong các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị…  Chúng ta đoàn kết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Thực tế cho thấy nước ta đã gặt hái được nhiều thành tựu hết sức quan trọng, được nhân dân hoan nghênh và bầu bạn quốc tế thán phục. Uy thế của nước Việt Nam được đánh giá cao trên chính trường quốc tế. Đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, khi đất nước ta bức phá đi lên và phát triển, tạo sự phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thì các thế lực phản động, thù địch lại tìm mọi cách để chống phá bằng âm mưu "diễn biến hòa bình", thúc đẩy tạo sự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của ta, nhằm phá rối, gây hoài nghi trong nội bộ Đảng ta.

Bên cạnh đó, do thiếu chặt chẽ trong công tác bồi dưỡng, quản lý, điều động, bổ nhiệm, việc bổ nhiệm cán bộ không đúng lộ trình, có lúc mang tính áp đặt, và việc sử dụng cán bộ theo cảm tính nên xảy ra tình trạng có nhiều cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao; vi phạm đạo đức, lối sống ảnh hưởng đến tư cách, tác phong sinh hoạt; vi phạm thuần phong mĩ tục, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Thậm chí có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống gây mất niềm tin đối với quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, một trong bốn giải pháp rất quan trọng mà Nghị quyết 12 (NQ12) tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" đã chỉ ra là giải pháp tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên.

Vấn đề đặt ra hiện nay là tất cả các cấp ủy và đảng viên, trước hết là đảng viên ở cấp cao, đảng viên là người đứng đầu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội… phải thực hiện nghiêm túc vấn đề tự phê bình và phê bình. Tăng cường hơn nữa công tác rèn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên. Làm sao cho mỗi đảng viên đều thấy trách nhiệm chính trị của mình, luôn tuân thủ theo đường lối, cương lĩnh, điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, đặc biệt là Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/1/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, gắn với kiểm tra việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên ở các cấp. Đồng thời thực hiện nghiêm túc NQ12, gắn với chấp hành triệt để 7 nội dung nêu gương được ghi rõ trong Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Theo đó, cần chú ý cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Ngoài ra, cần sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy, quy định của Đảng theo hướng tăng hình phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm, bảo đảm đủ sức ngăn chặn các hành động sai trái của cán bộ, đảng viên.

Hi vọng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân,  dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước; sự phối hợp vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, cùng sự giám sát, phản biện của nhân dân, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những nhân tố tích cực, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới. Qua đó đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến vững chắc hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" xứng đáng với sự kì vọng của nhân dân.    


 MAI MỘNG TƯỞNG
 

.