Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Tư, 10:34, 01/08/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đã tiến hành kiểm tra 96 đảng viên, 29 tổ chức. Giám sát theo chuyên đề 17 đảng viên, 16 tổ chức trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, uỷ ban kiểm tra ba cấp đã kiểm tra 30 đảng viên và 9 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (có 21 cấp ủy viên các cấp, chiếm 70% so với số đảng viên được kiểm tra). Kết luận 19 đảng viên và 3 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỉ luật 13 đảng viên và 2 tổ chức đảng. Giám sát theo chuyên đề đối với 22 đảng viên và 12 tổ chức đảng, phát hiện 2 đảng viên, 4 tổ chức đảng vi phạm. Kiểm tra 41 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kết luận có 8 tổ chức chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Kiểm tra việc thi hành kỉ luật trong Đảng 19 tổ chức, kết luận 6 tổ chức thi hành kỉ luật không đúng nguyên tắc, thủ tục và lưu trữ hồ sơ không đúng quy định.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số đảng viên có liên quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong (thuộc 2 huyện Sơn Hà, Tây Trà). Kết luận Đảng uỷ Sở và các đảng viên được kiểm tra thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Dự án, gây hậu quả là hầu hết các công trình, hạng mục, điểm di dân tái định cư, định canh thực hiện chậm từ 6 tháng trở lên. Đến nay đa số các hộ dân phải di dời chưa có đất sản xuất ổn định, khó khăn về đời sống; việc giải ngân chậm gây lãng phí về vốn, gây dư luận không tốt về sự lãnh đạo của cấp uỷ và chính quyền trong tỉnh. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ biểu quyết, đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xử lí kỷ luật Đảng uỷ Sở và 2 đảng viên thuộc diện Tỉnh uỷ xem xét, xử lí; biểu quyết quyết định hình thức kỉ luật cảnh cáo 1 đảng viên nguyên là Giám đốc Ban quản lí Dự án hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong.

Các tổ chức đảng có thẩm quyền trong tỉnh đã thi hành kỉ luật 73 đảng viên, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2011, bằng các hình thức: Khiển trách 34, cảnh cáo 27, cách chức 7, khai trừ 5 (có 23 cấp uỷ viên các cấp bị thi hành kỉ luật); đã thi hành kỉ luật 2 tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức khiển trách.

 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và cấp huyện tiếp nhận 82 đơn tố cáo đảng viên, xem xét giải quyết 6 đơn, kết luận tố cáo đúng 2 trường hợp, thi hành kỉ luật 1 đảng viên; xem xét, giải quyết 5 đơn khiếu nại kỉ luật, kết luận chuẩn y hình thức kỉ luật.
Qua kiểm tra tài chính đảng đối với 3 huyện ủy, 3 đảng ủy xã và kiểm tra 33 tổ chức đảng với 421 đảng viên trong việc thu, nộp đảng phí, kết luận có 4 tổ chức vi phạm về quản lý, sử dụng tài chính và 27 đảng viên nộp đảng phí không đúng quy định. Uỷ ban kiểm tra 3 cấp trong tỉnh đã kiến nghị thu hồi 9.935.200 đồng.

 6 tháng đầu năm 2012, cấp uỷ và ủy ban kiểm tra 3 cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát khá toàn diện. Nhiều uỷ ban kiểm tra chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần phục vụ tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Tuy nhiên, khuyết điểm lâu nay vẫn còn mắc phải là: Một số uỷ ban kiểm tra cấp huyện, đa số uỷ ban kiểm tra cơ sở chưa thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính cấp ủy cùng cấp, giám sát theo chuyên đề.

Để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giữ vững kỉ cương, kỉ luật của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trong tỉnh, các cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra phải thực sự đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi trọng việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.


                     NGUYỄN NGỌC BAN
 

.