Tổ chức tốt chương trình “Học kỳ trong quân đội”

02:04, 21/04/2013
.

Ban Thanh niên quân đội (Tổng cục Chính trị) - cơ quan thường trực theo dõi tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" đã có công văn gửi cơ quan chính trị các đơn vị về việc triển khai tổ chức chương trình năm 2013.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện theo Hướng dẫn liên tịch số 723 HDLT/TCCT - TƯĐTN ngày 25-5-2012 giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tổ chức chương trình "Học kỳ trong quân đội" giai đoạn 2012-2015.

Việc phối hợp tổ chức phải bảo đảm chặt chẽ, khoa học, an toàn tuyệt đối, tránh thương mại hóa, làm ảnh hưởng đến bản chất của "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống đơn vị.

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức chương trình cần tránh chồng chéo, ảnh hưởng đến nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo của các học viện, nhà trường. Ban Thanh niên quân đội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, nhằm bảo đảm chương trình "Học kỳ trong quân đội" đạt yêu cầu đề ra.

Theo Nguyên Hoa (HNMO)