Cập nhật lúc: 09:46, 05/08/2013 [GMT+7]
.

Yêu cầu báo cáo định kỳ kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN


Để tăng cường công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư  99/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ.

Báo cáo là cơ sở để thực hiện việc điều hoà, điều chuyển vốn giữa các bộ, ngành và các địa phương - Ảnh minh họa
Thông tư này áp dụng đối với Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị quản lý tài chính thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án thuộc các bộ, ngành và địa phương định kỳ hằng tháng, hằng quý, cả năm là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền nắm tình hình, phục vụ cho công tác chỉ đạo quản lý, điều hành vốn theo kế hoạch được giao; đồng thời là cơ sở để thực hiện việc điều hoà, điều chuyển vốn giữa các bộ, ngành và các địa phương.

Bộ Tài chính quy định chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ gồm: Báo cáo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm cho các bộ, ngành và địa phương để triển khai thực hiện các dự án trong năm kế hoạch; báo cáo nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ giao hằng năm cho các bộ, ngành và địa phương bố trí cho các dự án thực hiện trong năm kế hoạch.

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm trước chưa thanh toán hết, được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thanh toán sang năm sau (năm kế hoạch) cũng phải báo cáo…

Trên cơ sở các báo cáo, Bộ Tài chính phân tích đánh giá kết quả thực hiện thanh toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ; tình hình nợ xây dựng cơ bản, kết quả thực hiện các dự án của các bộ, ngành, địa phương. Căn cứ theo thẩm quyền được giao hoặc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương để phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành ngân sách hàng năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2013.
 

Theo Thu Nga (Chinhphu.vn)

.