Công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII nhiệm kỳ 2021 - 2026

22:32, 02/03/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)-Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nghi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau:
 
1. Số đơn vị bầu cử là 19 (mười chín) đơn vị; trong đó có: 07 đơn vị bầu 02 đại biểu, 10 đơn vị bầu 03 đại biểu, 01 đơn vị bầu 04 đại biểu và 01 đơn vị bầu 05 đại biểu.
 
2. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 53 (năm mươi ba) đại biểu.
 
3. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử như sau:
 
- Đơn vị bầu cử số 1: Gồm 10 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Bình Sơn (xã: Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Dương, Bình Nguyên, Bình Khương, Bình An, Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Chương, Bình Trung và thị trấn Châu Ổ). Được bầu 03 đại biểu
 
- Đơn vị bầu cử số 2: Gồm 11 xã thuộc huyện Bình Sơn (xã: Bình Thuận, Bình Đông, Bình Trị, Bình Phước, Bình Long, Bình Hiệp, Bình Thanh, Bình Hòa, Bình Hải, Bình Tân Phú, Bình Châu). Được bầu 03 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 3: Gồm 09 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Trà Bồng (xã: Trà Giang, Trà Thủy, Trà Hiệp, Trà Bình, Trà Phú, Trà Lâm, Trà Tân, Trà Sơn, Trà Bùi và thị trấn Trà Xuân). Được bầu 02 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 4: Gồm 06 xã thuộc huyện Trà Bồng (xã: Trà Thanh, Sơn Trà, Trà Phong, Hương Trà, Trà Xinh, Trà Tây). Được bầu 2 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 5: Huyện Lý Sơn. Được bầu 02 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 6: Gồm 11 xã thuộc huyện Sơn Tịnh (xã: Tịnh Thọ, Tịnh Trà, Tịnh Phong, Tịnh Hiệp, Tịnh Bình, Tịnh Đông, Tịnh Bắc, Tịnh Sơn, Tịnh Hà, Tịnh Giang, Tịnh Minh). Được bầu 03 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 7: Gồm 13 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Sơn Hà (xã: Sơn Hạ, Sơn Thành, Sơn Nham, Sơn Bao, Sơn Linh, Sơn Giang, Sơn Trung, Sơn Thượng, Sơn Cao, Sơn Hải, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba và thị trấn Di Lăng). Được bầu 03 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 8: Gồm 09 xã thuộc huyện Sơn Tây (xã: Sơn Bua, Sơn Mùa, Sơn Liên, Sơn Tân, Sơn Màu, Sơn Dung, Sơn Long, Sơn Tinh, Sơn Lập). Được bầu 02 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 9: Gồm 09 xã và 01 phường thuộc thành phố Quảng Ngãi (xã: Tịnh Ấn Tây, Tịnh An Đông, Tịnh Châu, Tịnh An, Tịnh Long, Tinh Khê, Tịnh Thiện, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ và phường Trương Quang Trọng). Được bầu 03 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 10: Gồm 05 xã và 08 phường thuộc thành phố Quảng Ngãi (xã: Nghĩa An, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, phường Quảng Phú, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Nghiêm, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ, Nghĩa Chánh). Được bầu 05 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 11: Gồm 05 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Tư Nghĩa (xã: Nghĩa Hiệp, Nghĩa Thương, Nghĩa Hòa, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Phương và thị trấn Sông Vệ). Được bầu 02 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 12: Gồm 07 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Tư Nghĩa (xã: Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền, Nghĩa Trung và thị trấn La Hà). Được bầu 03 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 13: Gồm 11 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Nghĩa Hành (xã: Hành Thuận, Hành Dũng, Hành Trung, Hành Nhân, Hành Đức, Hành Minh, Hành Phước, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Tín Tây, Hành Tín Đông và thị trấn Chợ Chùa). Được bầu 04 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 14: Gồm 05 xã thuộc huyện Minh Long (xã: Long Sơn, Long Mai, Thanh An, Long Môn, Long Hiệp). Được bầu 02 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 15: Gồm 07 xã thuộc huyện Mộ Đức (xã: Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Hiệp, Đức Chánh, Đức Thạnh, Đức Minh). Được bầu 03 đại biểu.
 
Đơn vị bầu cử số 16: Gồm 05 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Mộ Đức (xã: Đức Phú, Đức Hòa, Đức Tân, Đức Lân, Đức Phong và thị trấn Mộ Đức). Được bầu 02 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 17: Gồm 18 xã và 01 thị trấn thuộc huyện Ba Tơ (xã: Ba Điền, Ba Vinh, Ba Thành, Ba Động, Ba Dinh, Ba Giang, Ba Liên, Ba Ngạc, Ba Khâm, Ba Cung, Ba Tiêu, Ba Trang, Ba Tô, Ba Bích, Ba Vì, Ba Lế, Ba Nam, Ba Xa và thị trấn Ba Tơ). Được bầu 03 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 18: Gồm 04 xã và 04 phuờng thuộc thị xã Đức Phổ - (xã Phổ Nhơn, Phổ Phong, Phổ Thuận, Phổ An; phường Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Ninh). Được bầu 03 đại biểu.
 
- Đơn vị bầu cử số 19: Gồm 03 xã và 04 phường thuộc thị xã Đức Phổ (xã Phổ Châu, Phổ Khánh, Phổ Cường; phường Phổ Thạnh, Phổ Vinh, Phổ Hòa, Nguyễn Nghiêm). Được bầu 03 đại biểu.
 
 
.