Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX: Cần quyết tâm cao

22:11, 01/03/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, diễn ra vào sáng 26.2.
Quán triệt những nội dung cơ bản
 
Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đại hội là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội.
 
Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung; tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước”. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại hội nghị.
Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 cụ thể như sau: Thứ nhất, lấy xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh làm cơ sở quan trọng để khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng, niềm tin phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ tư duy; khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững. Phát triển kinh tế cả chiều rộng và chiều sâu, lấy tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu làm hướng chủ đạo. 
 
Chủ động tham gia, tận dụng tốt các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển đa dạng các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm và lực lượng phát triển chủ yếu. Thứ ba, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Lấy giá trị văn hóa, con người làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững. Thứ tư, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh. Con người ứng xử tôn trọng với nhau và với môi trường tự nhiên.
 
Chính quyền làm tốt vai trò kiến tạo để mọi người được trao cơ hội phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau, phát huy tối đa nguồn lực, sức sáng tạo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thứ năm, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới. Lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thứ sáu, phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển bền vững.
 
Đại hội đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Đồng thời, xác định rõ phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Đây là thông điệp chính trị thể hiện quan điểm, tư tưởng lớn của đảng bộ về những định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc bám sát, triển khai cụ thể hóa các nội dung đó sẽ là điều kiện, nền tảng quan trọng để toàn Đảng bộ tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. 
 
Cần quyết tâm chính trị cao
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: Những chủ trương, định hướng để khắc phục các khó khăn, thách thức nói riêng và tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong 5 năm đến nói chung khá đầy đủ. Vấn đề còn lại của chúng ta là khâu tổ chức thực hiện, là ý chí, khát vọng, niềm tin phát triển và là hành động cụ thể của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sớm đi vào cuộc sống.  
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, tạo quyết tâm, khí thế mới để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chủ trương, định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Trọng tâm là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh; tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Song song với đó là tập trung lãnh đạo, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
"Chủ trương, chính sách có hay mà thực thi không tốt, không có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt thì cũng khó thực hiện mục tiêu đề ra. Cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và khắc phục khâu yếu trong tổ chức thực hiện; năng động, sáng tạo, kịp thời nắm bắt các cơ hội có được để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chỉ đạo.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
.
.