Kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên: Đảm bảo thực chất

21:14, 28/01/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đến nay, việc kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng, đảng viên theo Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương ở tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành. Việc thực hiện năm nay có nhiều điểm mới, nhưng cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại bảo đảm thực chất.

Để đảm bảo việc đánh giá, kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 đảm bảo thực chất, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hành đã quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác này. Việc đánh giá, nhận xét những mặt mạnh, yếu của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt được thực hiện nghiêm túc, khách quan, trong đó chú trọng kiểm điểm việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được góp ý từ năm trước.

Đảng viên Võ Duy Hùng ở Chi bộ thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận (Nghĩa Hành) chia sẻ: “Việc kiểm điểm theo Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương đề cao tính tự giác, trách nhiệm, tinh thần tự phê bình, phê bình của cả tập thể và cá nhân.

Hơn nữa, qua phiếu tự đánh giá biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, buộc đảng viên phải nghiên cứu 82 nội dung để đánh giá cho thực chất, phải thẳng thắn thấy được cái nào thực hiện được, chưa được để tập thể trong chi bộ góp ý. Trên cơ sở đó đề ra hướng khắc phục yếu kém, tồn tại với tinh thần xây dựng, không né tránh".

 Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác công đoàn năm 2018.                            Ảnh: TL
Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác công đoàn năm 2018. Ảnh: TL


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Huỳnh Tiến cho biết: Lúc đầu, nhiều chi, đảng bộ trực thuộc chưa nắm rõ các bước thực hiện cũng như các biểu mẫu hồ sơ đánh giá. Nhưng sau đó có hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nên việc kiểm điểm được tiến hành chu đáo, nghiêm túc. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối đã hoàn thành tốt công tác đánh giá, kiểm điểm cuối năm.

“Qua kết quả kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 cho thấy, việc nhận xét, đánh giá cán bộ được gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách cụ thể; tránh được sự nể nang”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh HUỲNH TIẾN

Để đảm bảo việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên thực hiện đúng Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện từng loại hình tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị.

Quá trình thực hiện kiểm điểm nếu có vấn đề chưa rõ, hoặc vướng mắc thì liên hệ, trao đổi qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thống nhất thực hiện. Thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 và những năm tiếp theo phải đi vào thực chất, hiệu quả.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết: Hướng dẫn 16 của Ban Tổ chức Trung ương cụ thể, chi tiết, nhất là tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân; tiêu chuẩn các mức, cách thức thực hiện đánh giá, xếp loại...

Dù thời gian triển khai khá gấp nhưng việc kiểm điểm, xếp loại ở các chi, đảng bộ vẫn chủ động, chặt chẽ, khoa học, kịp tiến độ. Việc kiểm điểm, đánh giá năm nay thực hiện theo phương châm xuyên suốt, đa chiều.

Mỗi tổ chức, cá nhân tự đánh giá, sau đó là đoàn thể, đảng viên, cấp ủy cùng cấp tham gia đánh giá và cuối cùng là cấp ủy cấp trên (đối với tập thể) đánh giá. Như vậy là đánh giá đa chiều, có trên, có dưới, có ngang. Đánh giá có sự soi rọi lại chức trách, nhiệm vụ, đồng thời có so sánh với các đối tượng khác giống như đối tượng kiểm điểm. Một điểm khác nữa là, lần này có sự tham gia của tổ chức đảng cùng cấp. Đây là cách làm hoàn toàn mới so với trước đây.

Sự chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, đa chiều, liên tục là những điểm cơ bản trong thực hiện đánh giá, kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Với những yêu cầu cụ thể, việc kiểm điểm, đánh giá mang tính toàn diện, nâng cao sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, đảng viên. Sự né tránh, e dè, hay ngại va chạm trong tự phê bình, phê bình được hạn chế.

Kết quả xếp loại ở các chi, đảng bộ cơ bản thể hiện sự khách quan, bám sát yêu cầu thực tiễn. Đặc biệt, với tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy định không quá 20%, danh hiệu mỗi tập thể, cá nhân đạt được trở nên thực chất, có ý nghĩa và mang tính tôn vinh. Xếp loại theo hướng dẫn mới đã nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Với chủ trương đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ lần này của Ban Tổ chức Trung ương cũng đang được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng tốt cho công tác cán bộ ngày càng hiệu quả hơn.


THANH THUẬN

.