Sơn Hà tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng

03:04, 19/04/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Sơn Hà đã tập trung xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Liên tục trong nhiều nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện Sơn Hà đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chú trọng chất lượng tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí  sắp xếp đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn. Bởi lẽ, so với yêu cầu thực tiễn địa phương thì công tác cán bộ trên địa bàn huyện vẫn còn rất nhiều bất cập. Do đó, nếu không tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở các xã, thị trấn thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

TIN LIÊN QUAN


Đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Bí thư Huyện ủy Sơn Hà, cho biết, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII tiếp tục xác định, cần có nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ. Tập trung đầu tư cho công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ chủ chốt ở 14 xã, thị trấn.

Huyện làm tất cả các nội dung trong khả năng để chọn lựa, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đương nhiệm, kế cận đủ sức chiến đấu, trong đó phải đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tuổi đời, yêu cầu về bằng cấp theo các kết luận của Tỉnh ủy. "Chúng tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào nghị quyết này, trong 5 năm tới sẽ tạo chuyển biến rõ nét về những việc sau đây: Thứ nhất là, phải tạo ý thức trách nhiệm trong công việc của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn. Thứ hai, chọn được những người kế nhiệm để đào tạo, rèn luyện, phân công thực hiện, chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ sau với mục tiêu có trên 50% số cán bộ là người dân tộc Hrê, Ca Dong đang sống trên địa bàn. Vì chính các đồng chí này sinh ra, lớn lên ở đây mới gắn bó chặt chẽ với phong trào, với địa phương, hiểu rõ phong tục tập quán, địa hình cũng như gắn trách nhiệm của mình với cuộc sống của nhân dân", đồng chí Đặng Ngọc Dũng, nhấn mạnh.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng bộ huyện đề ra 7 giải pháp chủ yếu để thực hiện. Đó là, xây dựng tổ chức đảng phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ...

Đặc biệt, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Đây là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách trước mắt, nhưng cũng là nhiệm vụ lâu dài. Mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 100% cán bộ chủ chốt xã, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên (trong đó có 45% có trình độ đại học) và 100% trung cấp lý luận chính trị trở lên. Có 100% cán bộ là cấp trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên và 100% trung cấp lý luận chính trị trở lên; cấp phó ngành, đoàn thể cấp xã có 100% tốt nghiệp THPT; trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 90%, trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên chiếm 80%. Có 100% công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Với việc ban hành các nghị quyết chuyên đề, trong đó có nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, huyện Sơn Hà đã hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII và Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhằm thực hiện nhiệm vụ đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn 2015 -2020.

THANH THUẬN
 


.