Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

20:39, 13/01/2022 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chiều 13/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình và các Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.
 
Năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tham mưu cho cấp ủy thực hiện hoàn thành các nội dung công việc đề ra trong năm đạt kết quả tốt và có chất lượng. 
 
Nổi bật là, đã tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành các đề án, kết luận, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn...để tổ chức thực hiện. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 2 Kết luận, 7 Đề án, 1 Chỉ thị, 4 Quy định, 2 Hướng dẫn và các nhiệm vụ khác về công tác tổ chức xây dựng Đảng để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.
 
Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tham mưu cho cấp ủy chuẩn bị tốt công tác nhân sự, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và các kết luận của Trung ương và của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực. 
 
Đến nay, cả hệ thống của tỉnh đã tinh giản đạt tỷ lệ 10,4% biên chế; hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của các đại biểu
Các đồng chí chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của các đại biểu
 
Tham mưu lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 
 
Cùng với tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ban tổ chức các cấp ủy đã tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện công tác sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ một cách chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định...
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trong thời gian tới. 
 
Đại biểu tham gia  phát biểu thảo luận
Đại biểu tham gia phát biểu thảo luận
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2021 và biểu dương những nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng thẳng thắng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua để ngành Tổ chức xây dựng Đảng chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 
 
“Việc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng chính là làm cho Đảng mạnh lên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; là nền tảng đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng bộ tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ KT - XH, quốc phòng - an ninh, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nói. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những bất cập đã được chỉ ra, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ năm 2022
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa những nội dung, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XX đã xác định và triển khai thực hiện, để từ khí thế của năm 2021, điều kiện thuận lợi của năm 2022 tạo sự khí thế, động thuận trong toàn Đảng, toàn dân. Bám sát Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy năm 2022, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đồng thời tập trung tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành.
 
Triển khai đạt kết quả cao nhất Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Tiếp tục tham mưu triển khai, thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ; trong đó, khẩn trương triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
 
"Toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của mình một cách tinh gọn, phù hợp; nâng cao chất lượng, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng thật sự trong sáng, gương mẫu, tinh thông", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu. 
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng quán triệt, triển khai Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Quy định 50 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.
Tin, ảnh: N.ĐỨC
.