Là đảng viên không được "nói, làm, viết" trái quan điểm của Đảng

11:33, 11/12/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngoài việc không được nói trái, làm trái, quy định mới về những điều đảng viên không được làm còn quy định không được viết trái chủ trương, đường lối của Đảng. Điều này làm cho quy định chặt chẽ hơn và phù hợp với tình hình hiện nay.
 
Cụ thể, tại Điều 1 Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm quy định: “Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép”. Điều này là để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Trong những năm gần đây, có một bộ phận đảng viên đã “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” và nói trái, làm trái và viết trái quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Rõ nét nhất là trường hợp của ông Chu Hảo- Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức. Ông Chu Hảo nguyên là Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, nguyên là thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 
 
Sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của ông Chu Hảo thể hiện ở việc tham gia vào các thư kiến nghị, thư góp ý, thư ngỏ; có những bài viết, bài nói thể hiện quan điểm chống lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang và xóa bỏ sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất. Điều đáng nói là, mặc dù các cơ quan chức năng đã nhắc nhở, cảnh báo, nhưng ông Chu Hảo vẫn vi phạm. Trên cương vị là Giám đốc, Tổng Biên tập, ông Chu Hảo đã cho biên tập, xuất bản một số cuốn sách, trong đó có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Do đó, năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.
 
Đây là một trong những trường hợp bị thoái hóa, biến chất và có những việc làm trái với quy định của Đảng, đi ngược với mục tiêu, quan điểm của Đảng. Bởi tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ta và tiếp tục được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là quan điểm mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta. Vì thế, là đảng viên thì không cho phép đồng chí nào được dao động, nói trái, làm trái, viết trái những quan điểm cốt lõi này.
 
Để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, Đảng ta đã và đang thực hiện toàn diện nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chính vì thế, mỗi đảng viên phải thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Không được nói trái, viết trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng. Đồng thời, không được làm những việc mà pháp luật không cho phép.
 
Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, uốn nắn và phải xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định này. Qua đó, góp phần sàng lọc đảng viên, làm cho tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
HOÀNG HÀ
 
.
.