Cập nhật lúc: 14:50, 24/01/2018 [GMT+7]
.

Học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phải đi vào thực chất


(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), có đề cập: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước” là một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Sau khi học tập, quán triệt; kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhiều đảng viên, tổ chức đảng trong tỉnh đã nhìn nhận là “có biểu hiện suy thoái này”; từ đó đã xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp để khắc phục.

Thực tế cho thấy, qua hơn một năm triển khai thực hiện, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị nêu trên đã được các cấp ủy và mỗi đảng viên từng bước khắc phục. Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh cũng đã có nhiều đổi mới trong việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đó là gắn liền với nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, tình trạng “...lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trong tỉnh vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Nhiều cuộc sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị quán triệt các nội quy, quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, nhưng có một bộ phận không chú tâm đón nhận; đến khi đụng đến quyền lợi thì cho rằng tổ chức, cơ quan không quán triệt. Hay như việc đăng ký học tập và làm theo Bác thì chung chung, sao chép lẫn nhau...

Tình trạng này cũng diễn ra trong học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều nơi, mặc cho báo cáo viên trình bày, một bộ phận cán bộ, đảng viên ngồi dưới cứ trò chuyện riêng, lướt web, đọc báo trên điện thoại di động, hoặc xử lý công việc của cơ quan, đơn vị mang theo. Hay như, đầu buổi có mặt đầy đủ, nhưng giữa buổi tìm cách trốn. Một số nơi quản lý lớp học thông qua việc ghi tên báo cáo có dự học, nhưng rồi đó cũng chỉ là hình thức đối phó. Nguyên nhân của thực trạng này có thể do báo cáo viên truyền đạt chưa thực sự hấp dẫn, nên không lôi cuốn người nghe. Tuy nhiên, cốt lõi của điều này phần lớn là do cán bộ, đảng viên chưa coi trọng việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

Hiện nay, các cấp ủy trong tỉnh đã và đang triển khai việc học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); triển khai việc học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2018. Do đó, nếu các cấp ủy không kịp thời chấn chỉnh thực trạng trên thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng; học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng hiệu quả mang lại sẽ không cao.

ĐỨC NGUYỄN
 

.