Cập nhật lúc: 11:10, 02/09/2017 [GMT+7]
.

Bài học lớn từ Cách mạng Tháng Tám 1945


(Báo Quảng Ngãi)- Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là một bài học lớn và cũng chính là động lực và nguồn lực to lớn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

TIN LIÊN QUAN


Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” cách đây 90 năm (1927), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lựợng đoàn kết toàn dân”. Tư duy ấy của Người đã được hiện thực hóa sinh động trong sự nghiệp giành độc lập tự do và xây dựng đất nước.

Bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục tác động mạnh mẽ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hôm nay.                                                                                                                                                 Ảnh:TL
Bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục tác động mạnh mẽ đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hôm nay. Ảnh:TL


Từ năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc tìm đường cứu nước trở về, Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Việt Minh do Người sáng lập thật sự là khối đại đoàn kết dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến  hành  tổng  khởi  nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân.

Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến ngày 28.8.1945), ách thống trị, áp bức của thực dân, đế quốc đã bị nhân dân ta lật đổ hoàn toàn. Lần đầu tiên, chính quyền cả nước thật sự thuộc về nhân dân. Sở dĩ, cuộc cách mạng thành công mau lẹ như vậy là do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng, có ý nghĩa quyết định, đó là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng; là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo. Đánh giá về một điểm đặc biệt của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong một thời gian ngắn, các giai cấp đoàn kết thành một khối, muôn dân đoàn kết để mưu hạnh phúc chung là nước được hoàn toàn độc lập và chống được giặc xâm lăng, đuổi bọn thực dân tham ác ra ngoài bờ cõi”.

Sau Cách mạng Tháng Tám, với bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân, Chính phủ đầu tiên do Bác Hồ tổ chức và lãnh đạo đã đoàn kết toàn dân, dựa vào sức mình là chính, tiến hành kháng chiến và kiến quốc, chống thù trong lẫn giặc ngoài. Để bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta, giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), thống nhất Tổ quốc, giành thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Những thắng lợi đó, được bạn bè năm châu thán phục.

Từ năm 1986, sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Đến nay, qua hơn 30 năm (1986-2017) đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử về mọi mặt. Năm 1986, bình quân thu nhập đầu người của người Việt Nam chỉ 120 USD, đến năm 2016 ước tính là 2.200 USD (xấp xỉ 50 triệu đồng). Đảng ta đưa ra Nghị quyết GDP bình quân đầu người đến năm 2020 lên 3.200 - 3.500 USD.

Về chính trị, từ vỏn vẹn 11 nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1954, đến nay chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường tại tất cả châu lục; đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với nhiều quốc gia trên thế giới... Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến những thành tựu to lớn đó chính là: Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng được mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Đại đoàn kết là bài học truyền thống, nhưng luôn mang tính thời sự trong mọi thời kỳ. Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện lịch sử mới, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016) khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Hiện nay, tình hình thế giới đang có những biến động phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ các dân, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, diễn biến phức tạp ở Biển Đông để kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tế trên đã và đang cho thấy, cách mạng Việt Nam sẽ có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Là một dân tộc luôn luôn tôn trọng lẽ phải, yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, thì chúng ta phải luôn nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”.

Trong Di chúc, một lần nữa Bác khẳng định: “...nhờ Đảng ta đã đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng thắng lợi khác...”. Thực hiện Di chúc của Người, 47 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã phát huy cao độ vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, luôn gắn đoàn kết trong Đảng với đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh tổng hợp làm nên những thắng lợi to lớn.

Hào khí từ mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã, đang và mãi mãi cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta. Vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, hơn bao giờ hết chúng ta phải tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân cả nước cùng chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

NGUYỄN VĂN THANH

 

.
.