Cập nhật lúc: 14:38, 07/11/2014 [GMT+7]
.

Cách mạng Tháng Mười Nga: Những giá trị trường tồn


(Báo Quảng Ngãi)- Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là sự kiện chính trị- xã hội trọng đại của thế kỷ 20, là thắng lợi đầu tiên của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Chính vì vậy, khi đánh giá về Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "… Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế...".

TIN LIÊN QUAN

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn- sê- vích Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân cùng đông đảo nhân dân lao động Nga đã thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười, lập nên chính quyền Xô-Viết. Đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Cách mạng Tháng Mười đã chặt đứt mắt xích yếu nhất trong dây chuyền chủ nghĩa đế quốc, mở đầu cho thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng xã hội do nhân dân lao động làm chủ. Chủ nghĩa xã hội từ lý luận đã trở thành hiện thực.

Nga duyệt binh hùng tráng trên Quảng trường Đỏ.                                          Ảnh T.L
Nga duyệt binh hùng tráng trên Quảng trường Đỏ. Ảnh T.L


Thành công của cuộc Cách mạng đã đưa giai cấp công nhân lên vị trí trung tâm của thời đại và thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Thắng lợi vang dội của Cách mạng Tháng Mười làm rung chuyển cả thế giới lúc bấy giờ, mở ra bước ngoặt về chất cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động tiến công vào chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc. Đi tiên phong, thực hiện vai trò lãnh đạo trong cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân là phong trào cộng sản quốc tế mà hạt nhân quyết định là các đảng cộng sản và công nhân.

Từ sau sự kiện ngày 7.11.1917, những cuộc đấu tranh vẻ vang của giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản đã đưa đến thắng lợi quyết định của chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước và trở thành một hệ thống của thế giới.

Ở nước ta, vào những năm đầu của thế kỷ 20, trong khi các phong trào yêu nước Việt Nam đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc lâm vào  khủng hoảng về đường lối, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười đã soi đến, mở đường cho cách mạng Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, trên hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân đã đến với Lênin và là người Việt Nam đầu tiên, sau khi đọc "Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lê-Nin đã tìm ra chân lý: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản"...

  Năm 1927, trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Bác Hồ nêu rõ: Chỉ có đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự.

 Vào ngày 3.2.1930, Đảng ta được thành lập, chấm dứt khủng hoảng về đường lối và mở ra bước ngoặt lịch sử, quyết định của cách mạng Việt Nam và cách mạng của ba nước Đông Dương nói chung. Trên cơ sở vận dụng sáng tạo bài học thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nhất tề đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công trong cả nước.       

Với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2.9.1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Sau đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược năm 1975, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là kết quả to lớn của sự nghiệp cách mạng nước ta trong quá trình vận dụng sáng tạo, phát triển theo con đường và mục tiêu, lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga.

 Trong 97 năm qua, sự hình thành chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước đã minh chứng sinh động về nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin. Thực tế trước đây ở Liên Xô, Đông Âu, cũng như hôm nay ở các nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân là người lãnh đạo, xây dựng xã hội mới, hướng đến một xã hội văn minh, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn và yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Nhờ đó đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Hiện nay, trước những biến đổi của thời đại, đất nước ta đứng trước những cơ hội và thách thức to lớn. Do đó, trong quá trình tiếp tục tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi chúng ta phải kiên định và phát triển sáng tạo không ngừng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể của đất nước. Từ đó xác định đường lối đúng đắn, bước đi thích hợp, tiếp tục đi theo con đường cách mạng do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

 Kỷ niệm sự kiện lịch sử Cách mạng Tháng Mười Nga, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh ra sức thực hiện công cuộc đổi mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2014; tăng cường đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đồng thời tập trung thực hiện tốt việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần cùng với nhân dân cả nước xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
                            

Tuấn  Anh    
 

.