Cập nhật lúc: 06:45, 02/08/2014 [GMT+7]
.
KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1.8.1930 - 1.8.2014)

Công tác Tuyên giáo: Bám sát thực tiễn cuộc sống


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng ngành Tuyên giáo Quảng Ngãi đã chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác tư tưởng - văn hóa đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại…

TIN LIÊN QUAN

Mốc son lịch sử…

Cách đây 84 năm, ngày 1.8.1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1.8”- Ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Từ đó, ngày 1.8 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị lấy ngày 1.8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng- văn hóa của Đảng. Đến năm 2007, Ban Bí thư lấy ngày 1.8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

 

Việc kịp thời khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đưa Chỉ thị 03 đi vào cuộc sống.
Việc kịp thời khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đưa Chỉ thị 03 đi vào cuộc sống.


Ở Quảng Ngãi, ngành Tuyên giáo cũng được hình thành và phát triển mạnh mẽ, đưa các phong trào cách mạng đến với giai cấp công nhân nhân dân tỉnh nhà rất sớm. Từ năm 1989 đến nay, dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh không ngừng phát triển lớn mạnh, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tinh thần cống hiến và sẵn sàng hy sinh của các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo đã góp phần làm vẻ vang thêm trang sử truyền thống ngành Tuyên giáo của tỉnh và cả nước.

Ông Đặng Hữu Việt - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Tây, chia sẻ: Ngành Tuyên giáo Sơn Tây đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và  pháp luật  của Nhà nước. Còn ông Mai Giang - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lý Sơn thì cho rằng, cán bộ Tuyên giáo các cấp ở Lý Sơn luôn chủ động bám sát thực tiễn ở địa phương, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phân tích, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng; chủ động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Huyện uỷ luôn kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống”; đồng thời biểu dương những điển hình tốt, tích cực trong cuộc sống, đi đôi với đó là phê phán cái xấu, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội...

Chủ động định hướng dư luận xã hội

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Minh cho biết: Công tác chính trị tư tưởng- văn hóa được Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy định hướng công tác tư tưởng trong Đảng bộ, trong xã hội. Đặc biệt là tham mưu cho tỉnh chỉ đạo việc tập trung tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo việc triển khai quán triệt việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, có hiệu quả như: Triển khai Nghị quyết Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"... Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tham gia tuyên truyền việc thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn tỉnh như: Quốc lộ 1; đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; VSIP giai đoạn 2… Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và hướng đến Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Đặc biệt, thông qua tổ nắm bắt, nghiên cứu và giải quyết thông tin dư luận xã hội các huyện, thành phố, Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận, từ đó giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, nổi cộm ở địa phương. Riêng đối với 28 xã ven biển, Ban Tuyên giáo phân công báo cáo viên tỉnh, huyện tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên Biển Đông, chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập 14 câu lạc bộ thông tin, thời sự ở 14 huyện, thành phố, với 2.000 hội viên tham gia. Thông qua các câu lạc bộ, báo cáo viên của  tỉnh, huyện đã kịp thời thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh, thế giới để các hội viên nắm bắt để có cơ sở tuyên truyền cho nhân dân biết và thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát huy truyền thống 84 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian tới, ngành Tuyên giáo Quảng Ngãi tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo, xử lý các vấn đề về tư tưởng, chính trị, tâm trạng xã hội để tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, các vấn đề xã hội... Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong dư luận xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, góp phần vào sự thành công trong công cuộc đổi mới của tỉnh và đất nước.
 

Bài, ảnh: Bá Sơn

 

.