Kiểm tra, giám sát trong Đảng: Công tác quan trọng trong xây dựng Đảng

03:07, 14/07/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ khi có Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI)- “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, vai trò của hoạt động này càng được nhấn mạnh. Đặc biệt, liều lượng thông tin về công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp ngày càng nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông đại chúng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
    

TIN LIÊN QUAN

Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy đã triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chuyên đề được đưa ra từ đầu năm. Nội dung các đợt kiểm tra, giám sát này đều trực tiếp hoặc gián tiếp gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nội dung kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tập trung vào công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình… những vấn đề chính được nêu trong Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4.
Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4.


Ngoài các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy cũng tiến hành giám sát chuyên đề xoay quanh nội dung việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ… Chủ động khảo sát, nắm tình hình, phát hiện, xác định khá chính xác dấu hiệu vi phạm qua nhiều nguồn thông tin để tập trung kiểm tra ở những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm. Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng gắn với kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ4. Với những hoạt động tích cực này, kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2014 được đánh giá là tiếp tục thực hiện có kết quả bước đầu trong việc thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XI), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Một trong những điểm được tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 (khóa XI) của hoạt động kiểm tra, giám sát là tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, việc cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo quy định của Tỉnh ủy đã được thực hiện tốt. Những nội dung chính của kỳ họp được công bố rộng rãi trên báo, đài đã giúp người dân nắm được những vấn đề dư luận đặt ra. Theo đánh giá, thông tin trên báo, đài về kết quả công tác kiểm tra thời gian gần đây nhiều hơn, đầy đủ hơn, nội dung thông tin cũng được mở rộng hơn. Nhiều thông tin xung quanh các vấn đề kiểm tra, giám sát đến được với nhân dân thông qua các kênh báo chí đã góp phần định hướng dư luận, giải tỏa những vấn đề chưa rõ ràng về tổ chức đảng, đảng viên.

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và phòng ngừa những biểu hiện tiêu cực trong các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: PV


 


.