Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại kỳ họp lần thứ 26 (Khóa XVIII)

01:05, 12/05/2014
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 23.4.2014, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII đã tiến hành kỳ họp lần thứ 26. Đồng chí Phạm Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Sau khi nghe 4 đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét, kết luận các nội dung như sau:

1.Kết quả giải quyết tố cáo đồng chí Nguyễn Xuân Mến - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đơn tố cáo có 4 nội dung, qua xem xét kết luận có 3 nội dung tố cáo không đúng; còn đơn tố cáo nêu: Việc giải quyết khiếu nại chậm so với quy định Luật Khiếu nại là nội dung tố cáo đúng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Xuân Mến - Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc rút kinh nghiệm.

2. Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra: Thành ủy, Tư Nghĩa và Lý Sơn.

Trong năm 2013, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra: Thành ủy, Tư Nghĩa và Lý Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tuy nhiên, có một số cuộc kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy thực hiện chưa bảo đảm theo quy định, quy trình. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra rút kinh nghiệm và có biện pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

3. Kết quả kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2013 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tư Nghĩa và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi.
Qua kiểm tra đã đánh giá đúng ưu điểm, đồng thời chỉ ra những thiếu sót của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tư Nghĩa và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi về thi hành kỷ luật trong Đảng như: Có trường hợp thi hành kỷ luật chưa bảo đảm thủ tục, lưu trữ hồ sơ chưa đúng quy định. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra rút kinh nghiệm và có biện pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

4.Kết quả kiểm tra tài chính đảng năm 2012 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy: Lý Sơn, Tư Nghĩa và Thành ủy Quảng Ngãi.
Qua kiểm tra nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy: Lý Sơn, Tư Nghĩa và Thành ủy Quảng Ngãi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng, bảo đảm phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ. Tuy nhiên, còn một số thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý tài chính đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra nghiêm túc rút kinh nghiệm.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Hoàng