Cập nhật lúc: 14:21, 27/09/2013 [GMT+7]
.

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 27/9, tại thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Lý luận Trung ương khai mạc Kỳ họp thứ 9. Kỳ họp thảo luận, góp ý về cách thức thực hiện Đề cương báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016) và dự thảo Báo cáo những nhận thức lý luận chính trị mới của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng và một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đinh Thế Huynh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Thế Huynh khẳng định: Nội dung của Kỳ họp này rất quan trọng, đề nghị các thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ dân chủ trong thảo luận để hoàn thiện các dự thảo báo cáo.

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn các đơn vị làm tổng kết và kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hội đồng Lý luận Trung ương có nhiệm vụ tổng hợp kết quả nghiên cứu của 5 nhóm vấn đề và gắn với tổng kết 10 nội dung trong Kết luận số 66 của Bộ Chính trị đã ban hành, về Tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới.
 


Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới phải xuất phát từ thực tiễn đổi mới của đất nước, thực tiễn biến đổi của thế giới; dựa trên các quan điểm, đường lối từ Đại hội VI đến Đại hội lần thứ XI của Đảng và các Hội nghị Trung ương của các khóa nói trên. Cần kế thừa những kết quả, kết luận của các lần tổng kết trước; những kết quả nghiên cứu đã có như: Tổng kết 20 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992. Đặc biệt, việc tổng kết phải coi trọng tính thiết thực và hiệu quả, gắn chặt lý luận với thực tiễn, từ thực tiễn đổi mới của đất nước mà tổng kết lý luận.

Về Dự thảo Báo cáo những nhận thức lý luận chính trị mới của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XI và một số vấn đề đặt ra tiếp tục nghiên cứu, ông Đinh Thế Huynh yêu cầu Kỳ họp tập trung cho ý kiến về các vấn đề: Những nhận thức mới của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ; Những vấn đề lý luận - thực tiễn đặt ra cần nghiên cứu; Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và một số nội dung quan trọng khác./.
 


Hải Sơn/VOV

.