Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Quán triệt các Nghị quyết của Trung ương

Thứ Hai, 09:37, 06/08/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Sáng 3/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch và các hướng dẫn của Tỉnh ủy; đồng thời tuyên truyền về tình hình biển Đông cho các đồng chí ủy viên BCH; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc, báo cáo viên…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt Nghị quyết 13 Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng (khóa XI) “về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020”; nội dung cơ bản Nghị quyết số 15 “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020” và các kết luận của Hội nghị Trung ương 5 như: Kết luận số 20 về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận số 21 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 22 về việc tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Kết luận số 23 về một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Mục đích của việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) là giúp cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong khối các cơ quan nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, nội dung và giải pháp theo các văn kiện Hội nghị TƯ 5. Đặc biệt là những nội dung liên quan lĩnh vực công tác của ngành, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong khối các cơ quan tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.


Thanh Thuận
 

.