Kết quả bước đầu triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Thứ Hai, 10:17, 16/04/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/02/2012, Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (gọi tắt là NQTƯ 4), sau khi dự Hội nghị cán bộ toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện NQTƯ 4.

Ngày 30/3/2012, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của hội nghị cán bộ toàn tỉnh, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 27- KH/TU về thực hiện NQTƯ 4. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện NQTƯ 4 của cấp ủy cấp mình. Đến nay, 19/19 huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch (trong đó Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch chính thức và 18 đơn vị đã xây dựng kế hoạch dự thảo).

Căn cứ chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể các nội dung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQTƯ 4 đến tận cấp ủy cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập bộ phận thường trực chỉ đạo của Tỉnh ủy thực hiện NQTƯ 4 và Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực chỉ đạo thực hiện NQTƯ 4. Các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện NQTƯ 4 trong hệ thống tổ chức của mình từ tỉnh đến cơ sở.

Về tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt NQTƯ 4,  ngày 21 và 22/3/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ của tỉnh để phổ biến, quán triệt NQTƯ 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan; thảo luận góp ý dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy và dự thảo hướng dẫn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Số lượng gần 600 đồng chí, thành phần theo quy định tại Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mời thêm các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư, Thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

  Ngày 9 và 10/4/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho 197 đồng chí nguyên là ủy viên ban, phó ban khu ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; mời thêm các đồng chí có cấp hàm đại tá quân đội, công an đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh để phổ biến, quán triệt NQTƯ 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy và các văn bản liên quan; thảo luận phương pháp, biện pháp tổ chức thực hiện NQTƯ 4 và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến NQTƯ 4 cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành các đoàn thể tỉnh, đại diện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc trong tỉnh (sẽ tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2012)
Đối với cấp huyện, tương đương, theo Kế hoạch của Tỉnh ủy và hướng dẫn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trong tháng 4/2012, tất cả các huyện, thành ủy và tương đương sẽ tổ chức xong hội nghị phổ biến, quán triệt NQTƯ 4, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan cho cán bộ cấp mình. Đến nay, Huyện ủy Trà Bồng đã tổ chức hội nghị cán bộ cấp huyện.

Về công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới thiệu nội dung NQTƯ 4 và các văn bản liên quan đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện Nghị quyết ở các địa phương, đơn vị. Cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, internet trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền NQTƯ 4 và các văn bản liên quan sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân  bằng các hình thức phù hợp.

 Sau khi các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và tỉnh tuyên truyền về NQTƯ 4 và thông qua các hội nghị do tỉnh tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh đã đón nhận Nghị quyết với tinh thần phấn khởi, đồng tình, tin tưởng vào những giải pháp cơ bản Nghị quyết đã nêu. Cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc trong tiếp thu NQTƯ 4; đồng thời xác định trách nhiệm cá nhân của mình trong việc thực hiện Nghị quyết. Qua các hội nghị, số lượng đại biểu tham gia đông đủ, đúng thành phần triệu tập; không khí trao đổi, thảo luận sôi nổi và tỏ rõ niềm tin thực hiện thắng lợi Nghị quyết.


          TRẦN TẤN CHÂU
 

.