Cập nhật lúc: 14:35, 29/05/2016 [GMT+7]
.

Thực hiện đúng quy trình Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản


(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với cả nước, từ ngày 1.7 đến 30.7.2016,  Quảng Ngãi sẽ thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (NT-NN-TS). Ông Nguyễn Hùng – Cục trưởng Cục Thống kê cho biết một số nội dung xung quanh cuộc tổng điều tra này.

-PV: Xin ông cho biết mục đích của cuộc Tổng điều tra lần này là gì?

Ông Nguyễn Hùng: Cuộc Tổng điều tra NT-NN-TS năm 2016 nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và nông thôn ở nước ta nhằm đáp ứng ba mục đích chính sau:
Thứ nhất, biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn (NN-NT) và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương;

Thứ hai, biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá NN-NT và xây dựng nông thôn mới; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu khu vực NN-NT;

Thứ ba, xây dựng cơ sở dữ liệu về NN-NT phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hằng năm và các yêu cầu thống kê khác.

-PV: Nội dung Tổng điều tra sẽ tập trung vào những lĩnh vực cơ bản nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hùng: Nội dung Tổng điều tra sẽ tập trung vào ba nhóm chính, đó là nhóm thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp, nhóm thông tin về nông thôn và nhóm thông tin về cư dân nông thôn.

Đối với nhóm thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp, công tác Tổng điều tra sẽ tập trung vào các nội dung: Số lượng đơn vị sản xuất (hộ, trang trại); số lao động và cơ cấu lao động phân theo giới tính, tuổi, ngành hoạt động, trình độ chuyên môn, hình thức làm việc; sử dụng thời gian lao động; quy mô sử dụng đất; quy mô diện tích gieo trồng một số loại cây chủ yếu; quy mô diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản; quy mô diện tích đất làm muối; tình hình thuê, mượn đất sản xuất nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và nuôi trồng thủy sản; tình hình dồn điền, đổi thửa; các loại máy móc thiết bị chủ yếu sử dụng trong sản xuất; quy mô chăn nuôi từng loại gia súc, gia cầm; tình hình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; hoạt động trợ giúp sản xuất; thông tin thị trường đầu vào, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản...

Nhóm thông tin về nông thôn bao gồm thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động nông thôn như số lượng và cơ cấu hộ phân theo ngành sản xuất chính và nguồn thu nhập chính của hộ; số lượng và cơ cấu lao động nông thôn phân theo giới tính, tuổi, trình độ chuyên môn kỹ thuật, ngành nghề và hình thức hoạt động; thực trạng về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; về vệ sinh môi trường nông thôn...

Nhóm thông tin cư dân nông thôn bao gồm thông tin phản ánh điều kiện sống của cư dân như đồ dùng chủ yếu, sử dụng nước sạch, môi trường sống; về tích luỹ và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng; thông tin về đào tạo, nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động và kết quả thực hiện các chính sách khác ở nông thôn...

-PV: Phạm vi điều tra khá rộng nhưng thời gian thực hiện chỉ trong vòng một tháng, vậy làm thế nào để cuộc Tổng điều tra đạt mục tiêu đề ra?

Ông Nguyễn Hùng: Để kịp thời chỉ đạo và giúp Trưởng ban nắm chắc tình hình triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra tại các huyện, thành phố, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị có thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực. Theo đó, Cục Thống kê chịu trách nhiệm chung và trực tiếp giám sát chỉ đạo 6 huyện miền núi, TP.Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh theo thứ tự trực tiếp giám sát, chỉ đạo tại các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Đức Phổ, Mộ Đức, Lý Sơn và Tư Nghĩa.

Đối với Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực cấp huyện tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Tổng điều tra và xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc lập bảng kê số hộ, số khẩu; tuyển chọn tổ trưởng điều tra và điều tra viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng giám sát viên, điều tra viên và tổ trưởng; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng tích cực triển khai, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ điều tra theo đúng phương án và quy trình Tổng điều tra...

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Quảng Ngãi có kế hoạch tham gia và tổ chức tuyên truyền; cung cấp số liệu cho Ban Chỉ đạo các cấp và điều tra viên theo nội dung, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra...


THANH TOÀN
(thực hiện)
 

.
.