Cập nhật lúc: 22:01, 05/03/2014 [GMT+7]
.

Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia


Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu chịu trách nhiệm trong việc đăng tải thông tin về đấu thầu. Các thông tin này sẽ được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.
 

Đó là nội dung được đưa ra tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo dự thảo, chỉ những thông tin hợp lệ theo quy định mới được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên Báo đấu thầu. Đối với các thông tin không đầy đủ nội dung hoặc không tuân thủ quy định thì cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu có trách nhiệm thông báo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên Báo đấu thầu để các đơn vị cung cấp thông tin biết, chỉnh sửa, hoàn thiện cho phù hợp.

Thông tin về đấu thầu qua mạng được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quy trình cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu

Theo dự thảo, trường hợp tự đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, quy trình cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu như sau: Đối với thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu thì bên mời thầu bảo đảm khoảng thời gian từ khi đăng tải thông tin thành công đến khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không ngắn hơn 72 giờ.

Đối với thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và các thông tin: Danh sách ngắn; thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm đăng tải thông tin thành công không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày ký văn bản.

Trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu, đối với Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu thì thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. Các thông tin này được đăng tải 1 kỳ trên Báo đấu thầu và đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu và thông tin Danh sách ngắn, Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu , thời hạn cung cấp thông tin chậm nhất là 7 ngày, kể từ ngày ký văn bản. Các thông tin này được đăng tải 1 kỳ trên Báo đấu thầu và đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo dự thảo, trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ khi các tổ chức tự đăng tải thành công các thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (trừ thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông tin văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu), cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu có trách nhiệm trích xuất thông tin để đăng tải 1 kỳ trên Báo đấu thầu.

Trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ khi Báo đấu thầu nhận được thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu và các thông tin: Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; Danh sách ngắn; Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trích xuất thông tin để đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Theo Chinhphu.vn

.