Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022)

08:06, 02/06/2022
.
Ngày 31/5, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn (số 55-HD/BTGTW) tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2022).
 
Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bá Dũng)
Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bá Dũng)
Theo đó về mục đích yêu cầu, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt-nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng, Nhà nước, nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giáo dục truyền thống vẻ vang của Ðảng; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Ðảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
 
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt, chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hăng say học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 
Công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng đến cơ sở, vùng đồng bào các dân tộc; tránh phô trương, hình thức, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; tổ chức phát động và phản ánh các phong trào thi đua yêu nước.
 
Văn bản nêu rõ chủ đề, nội dung tuyên truyền cụ thể thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 
Về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm (trong đó có Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; Hội thảo khoa học cấp quốc gia; chương trình nghệ thuật, chính luận trực tiếp về đồng chí Võ Văn Kiệt…), văn bản hướng dẫn yêu cầu tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên internet, mạng xã hội; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; tổ chức các cuộc tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu; thông qua hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị-xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Gắn liền với đó là công tác tổ chức thực hiện của các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.
 
Theo Nhandan.vn
 

.