Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số

22:20, 30/05/2022 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) cần tập trung thực hiện Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số và chuyển đổi số. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về hiện đại hóa nền hành chính của địa phương trong chương trình tổng thể cải cách hành chính theo từng giai đoạn và hằng năm; tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

a
Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ngãi.        Ảnh TL

Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chủ trì, lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách liên quan đến chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo phương châm: Nhận thức đóng vai trò quyết định; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nền tảng số là đột phá; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là then chốt; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công trong chuyển đổi số.

Chuyển đổi số phải hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; lĩnh vực nào người dân, doanh nghiệp cần thì tập trung chuyển đổi trước. Tập trung phổ cập và phát triển công dân số; trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung nguồn lực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số ở một số lĩnh vực trọng tâm như: Nông nghiệp và thương mại; giáo dục; ytế; giao thông vận tải và logistics; tài nguyên và môi trường; du lịch; tài chính-ngân hàng;...

Coi chuyển đổi số là “động lực” quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và có tính động, tính mở để phù hợp, đúng với định hướng, chỉ đạo của trung ương trong từng giai đoạn phát triển; là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và địa phương.

Được biết, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng chính quyền điện tử, bước đầu hình thành chính quyền số, chuyển đổi số; hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh ngày càng được phát huy. Cổng Dịch vụ công của tỉnh được vận hành tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh đã cung cấp hơn 800 dịch vụ công trực tuyến mức độ3, 4 cho người dân, doanh nghiệp; hệ thống thư điện tử dùng chung với hơn 11.000 tài khoản được triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở; hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung thống nhất trong toàn tỉnh đã liên thông 4 cấp trong các cơ quan nhà nước và liên thông với các cơ quan đảng cấp huyện trong toàn tỉnh. Cổng thông tin điện tử của tỉnh, hệ thống phần mềm một cửa đã triển khai đồng bộ đến cấp xã; đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh; công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tăng cường, chú trọng;...

Tuy nhiên, việc xây dựng chính quyền điện tử, từng bước hình thành chính quyền số và chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Chỉ số cải cách hành chính và chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi đứngởvị trí thấp so với cả nước; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4cũng như tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia chưa nhiều, người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn ít; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; các ứng dụng chuyên ngành còn mang tính cục bộ, chưa kết nối để trao đổi dữ liệu và liên thông nghiệp vụ; chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế,...

     PV

.