Cập nhật lúc: 07:59, 30/11/2016 [GMT+7]
.

Đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên: Phải thực chất hơn


(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, các cấp uỷ trong tỉnh đang tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên, tổ chức đảng. Theo kế hoạch, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo và đánh giá, phân loại CB,CCVC trước ngày 25.12.2016. Kết quả của việc phân loại là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Những năm vừa qua, công tác đánh giá, phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong các chi, đảng bộ ngày càng được thực hiện nền nếp, thực chất hơn. Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cấp uỷ các cấp đã kịp thời hướng dẫn kiểm điểm phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Nội dung, tiêu chí xếp loại chất lượng tổ chức đảng được lượng hóa cụ thể, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tự đánh giá, phân loại của một số cấp ủy cơ sở chưa chặt chẽ, chưa phản ánh đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và tổ chức đảng, nên phải điều chỉnh kết quả sau khi ban thường vụ đảng ủy cấp trên thẩm định. Việc đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và xếp loại của các tổ chức đoàn thể có lúc còn chậm, nên có ảnh hưởng đến tiến độ. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một bộ phận đảng viên còn hạn chế, thể hiện qua việc ngại góp ý, nhất là góp ý đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại, phân loại các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và viên chức năm 2016. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải căn cứ Hướng dẫn  27 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị định 56 của Chính phủ và Quyết định 2173 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện việc kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, xếp loại, phân loại các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và viên chức bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, phản ánh đúng thực chất. Trong tổ chức kiểm điểm phải phát huy dân chủ của cá nhân, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng tổ chức đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và là năm đầu tiên có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là về công tác cán bộ, phân công nhiệm vụ  của Tỉnh ủy. Để nghị quyết đi vào cuộc sống và việc liên hệ nghị quyết của Đảng trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm đúng thực chất, từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức và xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, nêu cao bản lĩnh chính trị trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Có như vậy, công tác đánh giá, phân loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng mới đi vào chiều sâu, phản ánh thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên và từng tổ chức đảng.

THANH THUẬN
 

.
.