Cập nhật lúc: 13:45, 03/11/2018 [GMT+7]
.

Bạc Liêu "đóng cửa" Sở Ngoại vụ, hợp nhất 4 sở ngành


HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường) để xem xét về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác đối ngoại về cho Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.
 

Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu sẽ kết thúc hoạt động.
Sở Ngoại vụ tỉnh Bạc Liêu sẽ kết thúc hoạt động.


Hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, thành Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch (VH-TT-TT&DL).

Sở VH-TT-TT&DL có chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin và truyền thông; gia đình, thể dục thể thao, du lịch, báo chí xuất bản, bưu chính viễn thông,…

Dự kiến Ban Giám đốc Sở có 4 người, gồm Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; có 8 phòng chức năng và 8 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ với Sở Giáo dục và Đào tạo, thành Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ (GD-KH&CN).

Sở GD-KH&CN có chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ,…

Dự kiến Ban Giám đốc Sở có 4 người, gồm Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; có 9 phòng chức năng và 23 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành Ban Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) thuộc UBND tỉnh.

Ban DT&TG có chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong việc tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh,…

Dự kiến Ban DT&TG có Trưởng ban và không quá 2 Phó trưởng ban; 3 phòng chức năng thuộc Ban.

Việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn nói trên nhằm tổ chức Sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước và điều kiện đặc thù của tỉnh.
 

Theo Huỳnh Hải/Dân Trí

 

.