Cập nhật lúc: 16:37, 12/06/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện


(Baoquangngai.vn)- ​UBND tỉnh vừa có quyết định​ phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh.

​Theo đề án, Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của nhà nước. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm là đầu mối tập trung có chức năng thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Nhận kết quả giải quyết từ các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để trả cho cá nhân, tổ chức đúng thời gian quy định...

Trung tâm có giám đốc và không quá 2 phó giám đốc chuyên trách. Giám đốc Trung tâm do 1 Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm, là người đứng đầu Trung tâm, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của Trung tâm. Trung tâm có 03 bộ phận chuyên môn gồm: Bộ phận Hành chính- Tổng hợp (thực hiện cả nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ); Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại.

Đề án cũng đã quy định chức năng, chiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm hành chính công cấp huyện, thành phố. Theo đó, Trung tâm hành chính công huyện, thành phố là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động như Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Trung tâm hành chính công cấp huyện có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm có Giám đốc do một Phó Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện kiêm nhiệm, 1 Phó Giám đốc chuyên trách và các Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ gồm: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp (thực hiện cả nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ); bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; bộ phận giám sát và giải quyết khiếu nại.
 
PV
 
.