Nhìn lại cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”

15:43, 28/04/2009 [GMT+7]
.

Công đoàn Nhà máy bánh kẹo Biscafun bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh).

 Công đoàn Nhà máy bánh kẹo Biscafun bàn giao nhà đại đoàn kết cho người nghèo xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh).                                                                                  

Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ "Vì người nghèo" từ các nguồn huy động của các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh đã vận động tổng số tiền gần 72 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 8.066 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Trong đó cấp tỉnh vận động gần 51 tỷ đồng, xây dựng 5.144 nhà. Ngoài ra Cán bộ nhân dân còn thực hiện nhiều hình thức trợ giúp khác như, hỗ trợ Quỹ hỗ trợ trẻ em, Quỹ khuyến học, hỗ trợ cây con giống, vật nuôi, phương tiện làm ăn, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà, hỗ trợ học sinh nghèo, khám chữa bệnh… Cùng với cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do các cấp MTTQ trong tỉnh chủ trì triển khai thực hiện, các tổ chức đoàn thể cũng tích cực tổ chức thực hiện phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bằng nhiều hình thức sinh động thiết thực.

 

Vì vậy nhiệm kỳ 2004 - 2009, thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo của các tổ chức đoàn thể, cũng như của các sở, ngành đã góp phần hạ thấp tỷ lệ đói nghèo trong tỉnh theo chuẩn mới xuống còn 21% cuối năm 2008; nhiều hộ gia đình nghèo được trợ giúp đến nay đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định và chiều hướng vươn lên. Nhiều địa phương trong tỉnh ngoài việc tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân đóng góp xây dựng "Quỹ vì người nghèo", còn quản lý quỹ chặt chẽ, giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ theo quy định. Công tác vận động quỹ của các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, hình thức vận động phong phú, đa dạng, hiệu quả nhất định là quỹ cấp tỉnh. Nhờ đó kết quả vận động quỹ các cấp không ngừng được tăng lên.

Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trong những năm tiếp theo, đặc biệt là trong nhiệm kỳ đến (2009-2014), Uỷ ban MTTQVN các cấp trong tỉnh và Ban vận động "Ngày vì người nghèo" cùng cấp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực tham gia thực hiện các nội dung định hướng sau:

 

-Tiếp tục tuyên truyền chiều sâu về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, tích cực vận động các lực lượng xã hội, các đoàn thể, các cá nhân trong và ngoài tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" đạt kết quả cao nhất. Cùng với quá trình thực hiện NQ 30a của Chính phủ và QĐ 167 của Thủ tướng, phấn đấu đến cuối năm 2010 cơ bản xoá hết nhà tranh tre, tạm bợ cho các hộ nghèo trong toàn tỉnh; tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng "Quỹ vì người nghèo" đúng mục đích, đúng đối tượng cần giúp đỡ hoặc hỗ trợ.

 

-UBMTTQ các cấp trong tỉnh cần phát huy vai trò, vị trí của mình trong việc chủ trì phối hợp thống nhất hành động với chính quyền, các tổ chức thành viên dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, để việc tổ chức thực hiện cuộc vận động được tập trung, thống nhất. Ban vận động "Ngày vì người nghèo" các cấp cần phối hợp chặt chẽ, đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp và có hiệu quả nhất, thường xuyên tổ chức triển khai, đôn đốc việc huy động quỹ cũng như kiểm tra việc giải ngân quỹ đúng thời gian quy định, đúng đối tượng, đúng quy chế, nhằm phát huy hiệu quả "Quỹ vì người nghèo" của cấp mình.

 

-Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" phải gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Cần xem việc vận động nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động giúp người nghèo ở khu dân cư góp phần xoá đói giảm nghèo là một tiêu chí để xét công nhận khu dân cư tiên tiến.                       

Quốc Tịnh

 

.