Nguồn ngân sách không còn là "bầu sữa"

08:10, 26/10/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Cũng như cả nước, hàng chục năm qua, nguồn ngân sách được các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh xem như là “bầu sữa mát”, nên nơi nào cũng muốn bấu víu. Bởi, nếu không có “bầu sữa” này thì các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khó có thể duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, nguồn ngân sách không thể chỉ ưu tiên cho việc "nuôi" bộ máy hành chính, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, mà còn cân đối chi cho đầu tư phát triển, để tạo nguồn thu mới cho ngân sách, nhằm hướng đến sự phát triển bền vững.

Mặt khác, nếu duy trì mô hình hoạt động như trước đây sẽ không phát huy được năng lực sáng tạo, nỗ lực vươn lên của nhiều đơn vị; đồng thời đây còn là lực cản, kìm hãm sự phát triển, hội nhập quốc tế của nền kinh tế.

Chính vì lẽ đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo, trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo tỉnh ta phải sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế và tài chính; giảm số lượng đơn vị sự nghiệp hợp lý. Đáng chú ý là, giảm biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2021 ít nhất là 10% theo định mức biên chế được giao.

Tổng số chi sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh cũng giảm từ 25,5% (năm 2016) xuống dưới 16% so với tổng chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh vào năm 2021. Theo đó, đến năm 2020, tùy theo đặc thù mà mỗi đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh phải tự chủ tài chính ít nhất là 30%, cao nhất là 75% và đến năm 2025, đơn vị tự chủ ít nhất cũng là 70%, còn lại phần lớn là tự chủ 100%.

Để đạt được mục tiêu và thực hiện đúng lộ trình đề ra theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là điều không dễ, nên cần phải có những giải pháp khả thi để thực hiện. Vấn đề quan trọng là cần tập trung thực hiện và phải hoàn thành Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2016 và tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ năm 2017.

Việc xây dựng Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo từ nhiều tháng qua, nhưng dự thảo do Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 22.9.2016 vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Đây là một nhiệm vụ tương đối khó, vì chưa có mô hình cụ thể cho công tác này. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền phải dành nhiều thời gian để tập trung chỉ đạo thực hiện. Có như thế, mới đạt được mục tiêu, tiến độ mà Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo.

Phú Đức
 


.