Quảng Ngãi: Mỗi năm đào tạo nghề cho 1.500-2.000 lao động miền núi

14:31, 06/07/2009 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Trong năm 2009, 6 huyện miền núi của tỉnh mỗi huyện thực hiện đưa 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó khoảng 80% lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Đó là một trong những giải pháp của kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững mà UBND tỉnh vừa ban hành.

Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn
Đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn
Mục tiêu của Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại 6 huyện miền núi nhằm góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thực hiện giảm nghèo bền vững cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo; từ đó góp nâng cao chất lượng của lực lượng lao động của tỉnh trong giai đoạn 2009 - 2020.       

 

Trong năm 2009, 06 huyện miền núi của tỉnh mỗi huyện thực hiện đưa 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó khoảng 80% lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số.                     

Giải pháp để thực hiện đề án là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020, đặc biệt là ở cấp cơ sở; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các Hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động người lao động nhận thấy được lợi ích của công tác xuất khẩu lao động.                                                                          

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới công tác tư vấn nhằm nâng cao nhận thức và giúp người dân hiểu rõ, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xuất khẩu lao động, thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp xuất khẩu lao động; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền.                                                                                

Thành lập 3 Trung tâm dạy nghề liên cụm của 6 huyện miền núi nhằm đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo nguồn cho người lao động tại 6 huyện miền núi của tỉnh. Bình quân mỗi năm dạy nghề cho 1.500 - 2.000 lao động.

Tin, ảnh: M.Toàn

 

.