Minh bạch để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí

06:12, 16/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, mặc dù công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí ở tỉnh ta được tăng cường và  đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý còn ít.
 

TIN LIÊN QUAN

Còn nhiều bất cập

Thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, toàn tỉnh có 9.094 người phải kê khai tài sản. Quathanh tra, kiểm tra cho thấy còn nhiều trường hợp kê khai chưa đầy đủ tiêu chí thông tin về tài sản và chưa có trường hợp nào phải giải trình về tài sản, thu nhập, xác minh kết luận việc kê khai tài sản không trung thực. Năm 2017, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 88 cuộc thanh tra tại 230 cơ quan, đơn vị; phát hiện 116 đơn vị có xảy ra sai phạm, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng và trên 271.000m2 đất các loại; đã thu hồi nộp ngân sách hơn 11 tỷ đồng, xử lý khác hơn 8 tỷ đồng và 271.000m2 đất.

 Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học bàn giải pháp phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học bàn giải pháp phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.


Toàn tỉnh phát hiện 5 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Tổng số tiền thu hồi của các vụ án tham nhũng gần 4,6 tỷ đồng/6,3 tỷ đồng. Qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; thực hiện kỷ luật 3 đảng viên vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 28 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật về PCTN tại 58 đơn vị. Kết quả thanh tra cho thấy, còn một số hạn chế như: Việc công khai minh bạch chưa đảm bảo đúng theo quy định; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác chưa đúng nguyên tắc, đối tượng theo quy định, việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập vẫn còn mang tính hình thức...
 

 Tăng cường giáo dục pháp luật

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác PCTN, lãng phí. Qua đó đã tạo hiệu ứng xã hội tích cực trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí. Hình thức tuyên truyền về PCTN, lãng phí được đổi mới, trong đó gắn kết công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTN, lãng phí với việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thực, công tâm, chuyên nghiệp, trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch, phục vụ nhân dân.

Trên thực tế, công tác PCTN, lãng phí gặp nhiều khó khăn là do vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chưa phát huy đúng mức; việc xây dựng, tổ chức thực hiện tự kiểm tra nội bộ chưa thường xuyên, kết quả kiểm tra còn hạn chế. Công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nhưng số vụ việc tham nhũng, lãng phí được phát hiện còn ít...

Hướng đến sự minh bạch

 Để nâng cao hiệu quả PCTN, lãng phí, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cường công tác quản lý, giám sát CBCCVC; đồng thời tiếp tục đổi mới về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nhằm khắc phục tình trạng chậm triển khai nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của tỉnh tiếp tục kiểm tra thường xuyên đột xuất tại các ngành, địa phương nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại về chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính.

 Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về kinh tế-xã hội, đảm bảo chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả, góp phần phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực “nhạy cảm” như: Đất đai, mua sắm tài sản công, quản lý ngân sách... Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành quyết định công khai, minh bạch quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức...


 Bài, ảnh: NG.TRIỀU