Bế mạc hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Thứ Sáu, 09:39, 05/07/2013 [GMT+7]
.

Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách đầy đủ.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 4/7, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XI do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dự và phát biểu bế mạc hội nghị.

Trong 2 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe các báo cáo viên là những người trực tiếp tham gia xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương báo cáo về những nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương 7, bao gồm: Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các đại biểu dự hội nghị cũng được thông tin và quán triệt một số vấn đề khác đã được thảo luận và bàn bạc tại Hội nghị Trung ương 7 như Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; kết quả sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đinh Thế Huynh đã phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm để tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực.

Đối với từng nghị quyết, kết luận của Trung ương, ông Đinh Thế Huynh cũng nêu ra yêu cầu cụ thể, đề nghị các đại biểu nắm vững những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đối với từng lĩnh vực.

Đối với Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ: “Mấu chốt của công tác dân vận là phải làm cho dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng. Để làm tốt công tác dân vận, trước hết đổi mới tư duy về công tác dân vận, giải quyết tốt những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân thì sẽ tạo nên niềm tin, kiên quyết khắc phục những cách làm xáo mòn. Mặt khác, thường xuyên chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước, mọi quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước phải vì dân, xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân”.   

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị, sau hội nghị này, các đại biểu sẽ phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách đầy đủ, kỹ càng đi đôi với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tại địa phương, cơ sở./.

 


Theo Minh Châm/VOV

.