Năm mới, niềm tin mới!

10:12, 31/12/2016
.

Năm mới 2017 đã tới!

Khép lại năm 2016, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là năm "đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư", chúng ta vui mừng với nhiều thành công, nhưng phía trước vẫn là những thách thức lớn!

fghf
 

 

Trong bộn bề khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình thế giới, khu vực; kinh tế trong nước phục hồi nhưng chậm; thiên tai xảy ra liên tiếp trong những tháng đầu năm và cuối năm 2016, Quảng Ngãi vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5%; GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; tổng thu cân đối ngân sách ước đạt 17.299 tỷ đồng; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông, lâm, ngư nghiệp tăng so với cùng kỳ. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 13,5%, khu vực miền núi còn 42,76%. Chính trị- xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố.

Đặc biệt qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Quảng Ngãi đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trước Đảng, trước nhân dân được nâng cao. Các chương trình, đề án công tác đã lựa chọn trúng và đúng những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những khâu đột phá mang lại hiệu quả tích cực trong đời sống xã hội, tạo dựng những tiền đề mới đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

Tuy nhiên, kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn còn không ít tồn tại, yếu kém cần sớm khắc phục: Một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ; chủ trương cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu; chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh còn ở mức thấp; thu hút đầu tư chưa nhiều; sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp; việc nắm tình hình, tâm trạng nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm có lúc chưa kịp thời...

Bước vào năm mới 2017, việc linh hoạt ứng phó với những biến động từ bên ngoài, chủ động cơ cấu lại nền kinh tế, tạo nền tảng duy trì tăng trưởng trong những năm tiếp theo là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong năm bản lề này. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định chủ đề năm 2017 là: "Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp". Đồng thời, đặt chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 1 - 1,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 2.321 USD/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,85%, trong đó, miền núi giảm 5,54%... Đây là những mục tiêu, chỉ tiêu đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Đặc biệt là sự đoàn kết, tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên.

Trên tinh thần phát huy thành quả, nhận thức rõ khó khăn, thách thức phía trước, Quảng Ngãi cùng cả nước bước vào năm mới 2017 với tinh thần tự tin, chủ động, sáng tạo. Nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân sẽ tạo nên những xung lực mới đưa tỉnh nhà vượt qua khó khăn, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển trong những năm tiếp theo.

Chào năm mới với niềm tin mới!
                                                                                     

    BÁO QUẢNG NGÃI