Cấp độ dịch covid-19 tỉnh Quảng Ngãi (ngày 12/01/2022)

02:01, 13/01/2022
.