Cấp độ dịch covid-19 tỉnh Quảng Ngãi (ngày 28/12)

02:12, 29/12/2021
.