Mộ Đức: Tập trung cải cách hành chính

10:01, 06/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, huyện Mộ Đức đứng thứ 11/13 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Để cải thiện vị trí, năm 2022, huyện Mộ Đức đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp CCHC và đạt một số kết quả tích cực.
 
[links()]
 
Chánh Văn phòng huyện Mộ Đức Bùi Quang Lập cho biết, trên cơ sở phân tích nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong năm 2021, huyện đã đưa ra và thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp CCHC. Huyện yêu cầu người đứng đầu các ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác CCHC để thực hiện tốt nhiệm vụ. Chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả chỉ số CCHC năm 2021, nhất là đối với những lĩnh vực bị trừ điểm, mất điểm thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình được chỉ ra để thực hiện tốt hơn trong năm 2022. 
 
Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Đức Phong (Mộ Đức) hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.
Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Đức Phong (Mộ Đức) hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.
Đặc biệt là, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC). Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trong việc rà soát các TTHC trên địa bàn. Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật bổ sung những TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2022, huyện đã xử lý 1 trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân về công chức cấp xã thực hiện việc trực tại bộ phận một cửa không đảm bảo thời gian theo quy định. 
 
Cùng với các giải pháp nêu trên, huyện Mộ Đức chú trọng đầu tư, đưa vào sử dụng phòng họp không giấy tại trụ sở UBND huyện. Tăng cường gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử và đến nay đã kết nối liên thông đến các phòng, ban chuyên môn. Sử dụng dịch vụ công - Hệ thống thông tin điện tử dùng chung tỉnh; hoàn thiện việc tích hợp các hệ thống thông tin dùng chung, chia sẻ tích hợp với hệ thống thông tin trung ương và địa phương. Qua đó, hạn chế việc người dân phải gửi các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ do cơ quan nhà nước ban hành. Hiện tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 ngày một tăng. Huyện thực hiện chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chú trọng xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, bảo đảm tính liên thông các thông tin quản lý dữ liệu, nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
 
Năm 2022, bộ phận một cửa của huyện tiếp nhận trên 16 nghìn hồ sơ, đã giải quyết hơn 15,5 nghìn hồ sơ, đa phần các hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận 57,57 nghìn hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn hơn 56,91 nghìn hồ sơ. Các TTHC thường xuyên được kiểm tra, rà soát, công bố chuẩn hóa và niêm yết công khai. Bên cạnh đó, huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện và vận động người thân đăng ký, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khi nộp hồ sơ, thủ tục liên quan đến thẩm quyền giải quyết TTHC của cấp huyện, xã. "Huyện phấn đấu đạt 50% hồ sơ, TTHC của xã, thị trấn được giải quyết trực tuyến. Huyện cũng xem tiêu chí này là tiêu chí bắt buộc để xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", ông Lập khẳng định.
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 

.