Kiên quyết để nâng chất cán bộ

08:12, 28/12/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Mộ Đức đã quyết liệt trong triển khai các giải pháp để đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Màu cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở luôn xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai với quyết tâm chính trị cao. Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công an xã Đức Nhuận hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.
Công an xã Đức Nhuận hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.


Khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện ủy Mộ Đức đánh giá và nhận diện một số vấn đề còn tồn tại như: Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc xây dựng, ban hành các văn bản, nghị quyết từ huyện đến cơ sở đạt chất lượng tốt, nhưng tổ chức thực hiện ở nhiều nơi, nhiều tổ chức, nhiều cấp ủy đảng còn hạn chế. Một số cấp ủy, nội bộ thiếu thống nhất, có những việc còn hiểu nhầm, bất bình. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ có nơi còn buông lỏng. Có nơi nói, nhưng không làm; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở không ít tổ chức đảng còn nể nang, bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Ở một số cấp ủy làm công tác vận động quần chúng chưa tốt. Tính gương mẫu của một số đảng viên bị giảm sút. Tính chiến đấu của đảng viên còn hạn chế, ít phát biểu, nhất là lớp trẻ. Trong năm 2017, qua kiểm tra, huyện Mộ Đức đã xử lý 19 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Huyện ủy Mộ Đức yêu cầu các đồng chí huyện ủy viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố để giúp chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhằm đảm bảo 3 mặt: Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Huyện ủy viên tham dự sinh hoạt phải chuyển tải những nội dung của huyện xuống cơ sở; đồng thời nắm bắt tình hình, phản ánh cho lãnh đạo huyện biết để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Huyện ủy viên dự họp không phát biểu chỉ đạo là không hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Màu cho biết thêm, các cấp ủy thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên tập trung khắc phục những tồn tại được chỉ ra khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhất là về đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ làm việc. Huyện cũng rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, bố trí lại những cán bộ có nhiều khuyết điểm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Huyện kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, nhất là những đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự “diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên ở Mộ Đức từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Trong số 26 vấn đề tồn tại, nổi cộm, bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm, các cấp, ngành của huyện đã giải quyết 17 vấn đề. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng giúp huyện Mộ Đức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn.  

Bài, ảnh: Bá Sơn
 


.