Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

10:03, 20/03/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương Bác.

TIN LIÊN QUAN

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, các cấp uỷ đã quan tâm nhiều hơn đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm tại cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên; việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu phát huy mạnh mẽ; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ, đảng viên được nâng lên.
 
Những cá nhân, tập thể được biểu dương tại hội nghị.
Những cá nhân, tập thể được biểu dương tại hội nghị.
 
Tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm là phải hiệu quả; trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu từng bước được phát huy, hiệu quả công việc được nâng lên; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đã được cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan quan tâm đúng mức.
 
Công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng hơn; công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc ở nhiều tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đạt kết quả khả quan; tính dân chủ, công khai được mở rộng; tinh thần trách nhiệm tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường và ngày càng phát huy hiệu quả. 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế đó là:  Một số cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện còn chậm, do đó việc tổ chức học tập chậm được triển khai so với thời gian, tiến độ mà Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quy định.
 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03 chưa bám sát các nội dung công việc theo kế hoạch của cấp ủy; nhiều cơ quan, đơn vị chưa gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
 
Cấp uỷ một số chi, đảng bộ trực thuộc chưa thường xuyên đưa nội dung chủ yếu của chuyên đề trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ theo Kế hoạch của Đảng uỷ Khối. Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên nên việc tự giác làm theo của tập thể, cá nhân chưa mạnh, chưa đều; kết quả làm theo chưa thực sự rõ nét.
 
Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 23 tập thể và 32 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 3 năm qua.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 

.