Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

09:08, 20/08/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 20.8, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính của Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội và 792 điểm cầu ở địa phương. Dự Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN  tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, huyện, thành phố trong tỉnh… 
 
Báo cáo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết: Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa chủ trương của Đại hội lần thứ XII của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thể hiện rõ quyết tâm của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã đề ra bốn nhóm giải pháp, trong đó, một trong những giải pháp quan trọng về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và trong mỗi tổ chức.
 
Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung hết sức cụ thể. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí.
 
Từ đó, đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. Công tác phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt được cấp uỷ quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hơn, có nhiều hơn các gương điển hình được tuyên dương ở các cấp.
 
Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn những hạn chế: Việc chọn nội dung đột phá, việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện.
 
Nội dung đăng ký tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả làm theo gương Bác chưa thực sự rõ nét trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của một số địa phương đơn vị.
 
Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thực sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điểm hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương điển hình “người tốt, việc tốt”  chưa được đầu tư nhiều.
 
Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống không được phát hiện sớm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật Đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05; đồng thời nhiệt liệt biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước. 
 
Trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 
Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 gắn chặt với việc thực hiện các nghị quyết trung ương, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nghị quyết Trung ương (khóa XII) về công tác tổ chức, cán bộ. 
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị phát động phong trào thực hành tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí; khơi dậy trong toàn xã hội tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.
 
Các cấp ủy tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc kịp thời thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên người dân đặc biệt quan tâm. 
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng mong rằng trong thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác sẽ đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tốt hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
H.P

.